h

Volkshuisvesting

De SP stelt de bewoners weer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Die bewoners willen goede woningen voor een betaalbare prijs in een leefbare buurt. Daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. En moet vooral gebeuren samen met bewoners die gezamenlijk opkomen voor een betere buurt. Op die manier koppelt de SP concrete acties en bezoeken in de wijken met stevig sociaal beleid in het Stadhuis.
19 december 2013

Bouw op Trekvaartplein begonnen

Eindelijk is begonnen met het opknappen van het Trekvaartplein!Na meer dan tien jaar wachten zijn dan nu toch de eerste nieuwe huisjes op het Trekvaartplein in aanbouw. Hiermee is een begin gemaakt aan een opknapbeurt voor het hele Trekvaartplein. De bouw zal in 5 verschillende fases uitgevoerd worden waarbij zowel huizen als standplaatsen zullen worden gebouwd. Ook heeft een gedeelte van de bewoners er voor gekozen om zelf een kavel te kopen en die zelf te bebouwen.
De SP is blij dat er eindelijk voortgang zit in het project, verder wil de SP nog regelen dat er een nieuw permanent buurthuis komt en dat het nutteloze project om een brug over de Haarlemmerstrekvaart als ontsluiting van de wijk Poelgeest te dienen wordt afgeblazen.
Fractievoorzitter Antoine Theeuwen: "We zijn al jaren bezig samen met de mensen van het Trekvaartplein om alles netjes geregeld te krijgen, ik wil iedereen bedanken en feliciteren die daar aan meegeholpen heeft."

Lees verder
15 december 2013

Meer betaalbare woningen in Leiden Noord: Van Voorthuijsen-locatie bewijs dat inzet van de SP loont!

Betaalbare woningbouw en voldoende aanbod van betaalbare woningen vormen een belangrijk speerpunt voor de Leidse SP. Steeds meer betrokkenen bij het Leidse woningbouwbeleid beginnen dat ook in te zien. Na vele jaren van aanhoudende inzet van de SP, kunnen zij niet anders dan erkennen dat betaalbare woningbouw noodzakelijk is, omdat er geen vraag is naar dure koop- of huurwoningen. Een concreet voorbeeld vormen de vernieuwde plannen voor de Van Voorthuijsen- locatie op de hoek Willem de Zwijgerlaan/Gooimeerlaan. Daar worden 178 sociale huurwoningen gebouwd als compensatie voor de sloop van goedkope, betaalbare huurwoningen in Leiden Noord.
 Van Voorthuijsen-locatie bewijs dat inzet van de SP loont!
Inmiddels is dat de zoveelste locatie in Leiden Noord waar door de strijd van de SP een haalbaar plan ligt met een toename van het totaal aantal sociale huurwoningen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. SP duo-raadslid Han Dirks: 'De wal keert het schip, keer op keer wordt de visie van de SP op woningbouw bevestigd. Er is veel vraag naar woningen die mensen kunnen betalen in plaats van dure woningen. Ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen kunnen niet anders dan hun plannen aanpassen. De inzet van de SP is al jaren duidelijk en die wordt nu beloond.'

Lees verder
4 december 2013

Leids College onderschrijft noodzaak toename betaalbare (huur-)woningen

De SP heeft antwoord gekregen op de schriftelijke vragen over de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen in prijs per vierkante meter. Informatie over de gemiddelde vierkante meterprijs voor huurwoningen is niet beschikbaar. Toch leveren de antwoorden nieuwe aanknopingspunten voor het (woningbouw-)beleid in Leiden. Het college constateert dat een groot deel van de Leidse inwoners te maken heeft met achteruitgang in inkomen. Daarnaast onderschrijft het college de noodzaak om meer betaalbare huurwoningen te bouwen in Leiden! SP-duoraadslid Han Dirks: 'Eindelijk ontstaat er ruimte in de Leidse politiek om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Fijn dat dit standpunt van de SP gedeeld wordt door VVD, D66 en CDA. Dat is een succes voor Leiden!'

Lees verder
28 november 2013

Het aantal betaalbare woningen in Leiden moet omhoog

De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om de inkomensnorm voor een sociale huurwoningen te verhogen naar € 38.000,- per jaar. Daardoor komen in de toekomst meer mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat is een stap in de goede richting. De SP wil weten hoeveel Leidse inwoners hierdoor weer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Daarnaast wil de SP van het college horen of er dan ook meer sociale huurwoningen gebouwd gaan worden in Leiden en welke mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. SP-duoraadslid Han Dirks: 'De SP vindt dat, als er meer mensen in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning, er ook meer van deze huurwoningen gebouwd moeten worden. Als je de inkomensnorm verhoogt, moet een betaalbare huurwoning in Leiden ook daadwerkelijk beschikbaar zijn!'

Lees verder
25 november 2013

SP: 'Betere huurbescherming voor tijdelijke huurders'

De Leidse SP-fractie is verheugd over een recent arrest van het Hof Amsterdam. Het Hof geeft daarin duidelijk aan dat mensen met een bruikleenovereenkomst voor antikraak beschouwd moeten worden als reguliere huurders met de bijpassende huurbescherming. Zeker als de maximale termijn voor tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet (5 jaar) is verlopen, moeten mensen die gebruik maken van antikraak worden beschouwd als gewone huurders. De SP heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van deze stand van zaken. SP-duoraadslid Han Dirks: 'De Leidse SP is blij met deze uitspraak omdat hiermee de rechtspositie van mensen in antikraakwoningen wordt versterkt. Daarnaast dwingt het gemeente, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om scherper na te denken over sloop en nieuwbouw. Tijdelijke verhuur en speculatie met (woon)ruimte worden op grond van dit arrest eindelijk aan een maximale termijn van 5 jaar gebonden. Dat is winst.'

Lees verder
22 november 2013

SP: Aanbod betaalbare huurwoningen in Leiden op dieptepunt?

Huur te duur?De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders om inzicht te krijgen in het actuele aanbod van betaalbare huurwoningen in Leiden. Onderzoek van de SP in de Tweede Kamer wijst uit dat voor iedere betaalbare huurwoning met een huur van maximaal € 536,- gemiddeld 282 koopwoningen worden aangeboden. Voor veel mensen is het kopen van een huis geen optie, terwijl een betaalbare huurwoning niet beschikbaar is. De SP-fractie wil de harde cijfers en de problemen op de Leidse woningmarkt aanpakken. Duo-raadslid Han Dirks:’Dit onderzoek is het zoveelste signaal dat er een andere koers ingezet moet worden als het gaat om woningbouw. Steeds meer Leidenaren zitten financieel klem, vanwege te hoge woonlasten maar kunnen geen kant op omdat betaalbare woningen niet beschikbaar zijn. Die situatie wil de SP stoppen.’

Lees verder
18 november 2013

Bewoners in de Kooi ingelicht over aanpak wateroverlast

Dinsdag 12 november heeft een informatieavond plaats gevonden voor bewoners van de Kooi. Tijdens deze avond hebben de aanwezigen kunnen horen hoe de wateroverlast in de wijk voor de toekomst voorkomen gaat worden. De gemeenteraad heeft recent deze plannen en de financiering daarvan goed gekeurd. SP-duoraadslid Han Dirks: ‘Na een langdurige voorbereiding wordt er nu eindelijk voor gezorgd dat de Kooi niet meer zal onderlopen na heftige regenval. Dat is een mooi resultaat.’

Lees verder
12 november 2013

Betaalbaar wonen belangrijk speerpunt voor de SP in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

De Leidse SP fractie maakt zich sterk voor betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen. Daarom maakt de SP zich zorgen over de huurstijgingen die de afgelopen jaren keer op keer op huurders afkomen. Volgens de SP is er sprake van een 'Huurexplosie'. Uit recent onderzoek blijkt dat een toenemend aantal huurders in Den Bosch meer aan woonlasten kwijt is, dan verantwoord zou zijn op grond van hun inkomen. Uit ander onderzoek is gebleken dat in meerdere regio's sprake is van een wanverhouding in prijs per vierkante meter. Onder andere in Rotterdam kost een koopwoning per vierkante meter minder, dan een sociale huurwoning. Deze signalen vormen voor de SP de bevestiging dat het de verkeerde kant opgaat en heeft daarom vragen gesteld over de Leidse situatie. In aanloop naar nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties en de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 wil de Leidse SP de nodige informatie op tafel hebben. Een ieder moet de mogelijkheid hebben om te (blijven) wonen in Leiden, ongeacht het inkomen!

Lees verder
10 november 2013

SP: loslaten harde eis sociale woningbouw Agnes-locatie verkeerd besluit

De Leidse gemeenteraad heeft in de vergadering van 7 november 2013 de harde eis voor sociale woningbouw losgelaten voor de woningbouwplannen in het Houtkwartier. Portaal heeft zich teruggetrokken voor dit project op de Agnes-locatie. Nieuwe ontwikkelaars kunnen hun plan indienen, maar zijn met instemming van een meerderheid van de gemeenteraad niet gebonden aan een minimale hoeveelheid betaalbare huur- of koopwoningen. Een wijzigingsvoorstel om de harde ondergrens van (slechts) 20 procent sociale woningbouw vast te houden van PvdA, Groen Links en SP heeft het niet gehaald. Dat komt vooral omdat D'66, VVD en CDA het aantal sociale huurwoningen op deze locatie laat bepalen door 'de markt', in plaats van duidelijke politieke voorwaarden te stellen. Het is niet ondenkbaar dat een ontwikkelaar die geen betaalbare woningen wil bouwen op deze locatie, uiteindelijk als winnaar uit de bus komt.

Lees verder
21 oktober 2013

Han Dirks op Sleutelstad over de betaalbaarheid van wonen

SP-duo-raadslid Han Dirks was vandaag op Sleutelstad FM in gesprek met Nieuws071-presentator Ivo van Spronsen over de door de SP gestelde vragen over de betaalbaarheid van wonen. Luister het hier terug!

Lees verder

Pagina's

U bent hier