h

Vereniging Vrienden Oostvlietpolder naar de rechter tegen verlenen ontheffing Flora- en Faunawet

20 juni 2005

Vereniging Vrienden Oostvlietpolder naar de rechter tegen verlenen ontheffing Flora- en Faunawet

Om in de Oostvlietpolder een industriegebied aan te mogen leggen, heeft de gemeente Leiden een ontheffing nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Dat is niet verwonderlijk, omdat het in de Oostvlietpolder wemelt van de beschermde diersoorten.

Nadat een eerdere aanvraag door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV, bureau Laser) als onvolledig was afgewezen, heeft de gemeente Leiden in mei 2003 opnieuw een aanvraag voor een ontheffing Flora- en Faunawet ingediend. In februari 2004 is de ontheffing door bureau Laser verleend. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft direct bezwaar aangetekend tegen het verlenen van deze vergunning. Het ministerie van LNV heeft vervolgens ruim een jaar nodig gehad om het bezwaarschrift af te wijzen. Doordat hetzelfde ministerie in de tussentijd de regelgeving ingrijpend had versoepeld, was het afwijzen van het bezwaarschrift niet moeilijk meer. De VVO is het met deze beslissing niet eens en heeft op 16 juni jl. bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag beroep aangetekend.

De belangrijkste bezwaren van de VVO zijn:
1. Nu de Raad van State de goedkeuring van het bestemmingsplan Oostvlietpolder door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft vernietigd, had het ministerie van LNV geen ontheffing mogen verlenen. De gemeente Leiden mag nu geen industriegebied aanleggen en heeft dus geen reden om een ontheffing aan te vragen.
2. Het ministerie van LNV had het bezwaarschrift moeten behandelen op basis van toen geldende regelgeving en niet mogen wachten tot zij zelf die regelgeving had versoepeld. Bovendien was ook de oude regelgeving al veel te soepel en daardoor in strijd met het Europese recht.
3. De ontheffing is verleend op basis van een natuurwaarden onderzoek dat niet zorgvuldig is uitgevoerd. Niet alle in de Oostvlietpolder voorkomende diersoorten zijn tijdens de enkele uitgevoerde waarnemingen aangetroffen. Bovendien heeft men niet de hele polder onderzocht.
4. Er had geen ontheffing verleend mogen worden voor het vernietigen van de plaatsen waar ieder jaar weer zeldzame beschermde vogels zoals de grutto's nestelen of overwinteren. De grutto wordt steeds zeldzamer en staat hoog op de lijst van beschermde vogels. Als de nestplaatsen van de grutto verdwijnen, komt de grutto niet meer terug om een nieuwe nestplaats uit te zoeken. Het aanleggen van een weidevogelreservaat is mooi, maar de grutto's zullen daar niet heen verhuizen.

Kortom: het ministerie van LNV had helemaal geen ontheffing mogen verlenen. De Oostvlietpolder is veel te waardevol om daar een industriegebied aan te leggen. Ook al beslaat het industrieterrein slechts een gedeelte van de polder, deskundigen zijn het erover eens dat dan de gehele polder niet langer geschikt zal zijn als weidevogelgebied, alle ecologische maatregelen ten spijt.

Vereniging Vrienden van Oostvlietpolder

U bent hier