h

Begroting 2007 sport, cultuur en onderwijs

22 november 2006

Begroting 2007 sport, cultuur en onderwijs

Het linkse college zet flink in op cultuur, jongeren en sport, en dat valt te merken aan de begroting. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen uit de commissie Onderwijs en Samenleving en de raadsvergadering met de algemene beschouwingen.

Sport

Met name over sport en sporttarieven was veel te doen. Daarover heeft raadslid Eva de Bakker op haar weblog al bericht.

Verder is er door GroenLinks een motie ingediend om het bestaande Playground van de Krajicekfoundation beter te beheren en te onderhouden. Het college is hier echter al mee bezig en de SP vindt het dan ook overbodig om dit nogmaals te vragen. Bovendien riep de motie op om de toekomst nog 2 Playgrounds aan te leggen en dit te betalen uit de bestaande middelen. Hier kan de SP niet mee in stemmen. De Playground die er ligt laat al te wensen over, wat gebeurd er dan met 2 nieuwe nieuwe Playgrounds? Maar de belangrijkste reden om niet in te stemmen is, dat de SP dit ongepast vindt. Wanneer je weet dat er veel achterstallig onderhoud is bij sportclubs en het budget eigenlijk te krap is, dan vindt de SP-fractie het niet goed om nu al voor iets nieuws te kiezen, wat uit datzelfde krappe sportbudget moet komen. Helaas is deze motie toch nipt aangenomen, maar de SP wil erop toezien dat eerst het beloofde achterstallige onderhoud wordt aangepakt.

Onderwijs

Bij dit programma gaat het bijvoorbeeld om de onderwijshuisvesting, waar in Leiden nog veel aan moet gebeuren. Momenteel is de gemeente bezig een plan op te stellen over de schoolgebouwen in Leiden. Dit plan is nog niet af en vandaar dat er tijdens de begrotingsbehandeling niet over is gesproken.

Wel is er gesproken over het bevorderen van gemengde scholen in het onderwijs. In Leiden-Noord en Zuid-West kennen we sinds ongeveer een jaar een onderwijsconsulent die ouders helpt bij de schoolkeuze voor hun kind en die erop toezicht dat er gemengde scholen zijn. Het geld voor deze onderwijsconsulent stond in de begroting al vast. De SP heeft door een motie de functie van de consulent los gekoppeld van het geld. Voor de SP is namelijk het doel van belang en dat is het tegengaan van segregatie. De onderwijsconsulent kan hiertoe een goed middel zijn, maar als uit evaluatie blijkt dat het beter op een andere maner kan, dan moet hier wel het geld voor zijn. Vandaar dat we niet geld uit willen trekken voor het middel, maar voor het doel.

Cultuur

Ook op kunst- en cultuurgebied zijn er veel lopende zaken, zoals bijvoorbeeld de plannen voor een Muziektempel en de onzekerheid over de tweede zaal voor de Stadsgehoorzaal. In beide gevallen lopen er onderzoeken en is er in de begroting niets gewijzigd hangende het onderzoek.

Het college heeft 400.000 euro jaarlijks uitgetrokken voor het in te stellen Fonds voor de Kunsten. Hiermee krijgen bijvoorbeeld muziek, theater en kunst in de wijken een enorme boost, waar de SP zeer verheugd mee is. Er moet in de gemeenteraad nog gepraat worden over de invulling van het Fonds. Dit is dan ook de reden waarom de SP tegen moties heeft gestemd die de dekking zoeken in dit Fonds. Zo wil GroenLinks orgelpijpen adopteren met het geld uit dit Fonds. De SP vindt het zuiverder niet op de discussie vooruit te lopen en daarom de keuze voor orgelpijpen (nog) niet maken.

De motie om Leiden mee te laten dingen naar Europese Culturele Hoofdstad 2018 van o.a. GroenLinks, kon niet op de steun rekenen van de SP, en is niet aangenomen door de Raad. Hoewel de SP-fractie de motie heel symphatiek vindt, kan zij toch niet instemmen om verschillende redenen. Ten eerste moeten er heel wat voorbereidingen getroffen worden voordat leiden überhaupt kan voldoen aan de kriteria om mee te doen. Zo moeten er bijvoorbeeeld lobbybureaus worden ingehuurd. Aangezien er volgend jaar een bezuinigingsoperatie plaats zal vinden, vindt de SP het niet goed om dan hieraan al geld uit te geven. Wederom vonden we het ongepast. Daarnaast blijkt uit het voorbeeld van Rotterdam dat wanneer je Culturele Hoofdstad wordt, dat zo’n 17 miljoen euro kan kosten. De SP vindt dit een enorm bedrag waarvan niet te overzien is of Leiden dit in de toekomst wel zal hebben. De inschrijving om Europese Culturele hoofdstad te worden begint pas in 2014, dus er is nog tijd genoeg een eventuele ambitie uit te spreken.

Meer informatie: raadsleden Eva de Bakker, evadebakker@gmail.com, en Roos van Gelderen, roos@tomaatnet.nl

U bent hier