h

Het laatste deel van de algemene beschouwingen..

22 november 2006

Het laatste deel van de algemene beschouwingen..

… bij de begroting van de gemeente Leiden stond in het teken van moties en amendementen. De VVD had de moeite genomen een tegenbegroting te maken. Hieronder een overzicht van de belangrijkste moties, amendementen en toezeggingen die de SP heeft binnengehaald.

Antoine
fractievoorzitter Antoine Theeuwen bij de algemene beschouwingen

Er waren moties en amendementen. Het verschil tussen een motie en een amendement, is dat een motie een oproep is aan het college om iets te doen, en een amendement een wijziging is van een voorstel, in dit geval de begroting. Een amendement is dus een zwaarder middel. Partijen kunnen ook meetekenen met moties en amendementen van andere partijen, dan worden die door die partijen gezamenlijk ingediend.

Ruimte en Bereikbaarheid

Een motie over geld voor verkeersonveilige situaties (“blackspots”). Bij de beslissing over de RGL van eind 2005, zijn miljoenen euro’s die bedoeld waren om in de loop der jaren blackspots aan te pakken, herbestemd voor de RGL. Als de RGL doorgaat, is er tot 2009 geen geld voor de aanpak van de meest verkeersonveilige situaties in Leiden. De motie riep het college op om, als de RGL niet doorgaat, dat geld weer meteen aan de aanpak van verkeersonveilige situaties te besteden.

De SP heeft nog meegetekend bij een motie van de PvdA en GL om doorgaand autoverkeer over de Turfmarkt en de Langebrug tegen te gaan (zie ook de pvda-website), en samen met PvdA en CDA een motie die een onderzoek wil naar meer ruimte voor fietsparkeren aan de centrumzijde van het station, met enkele suggesties daarvoor.

We hebben ook meegetekend met een amendement over het budget voor een ondergrondse fietsenstalling onder het Stadhuisplein. De SP vindt dat één hele grote en vooral erg dure stalling niet wenselijk is, hoewel we wel het belang inzien van bewaakte fietsenstallingen in het kernwinkelgebied. Het budget blijft staan, maar het is nu niet meer voor één grote stalling, maar voor meerdere fietsvoorzieningen, waaronder een overdekte bewaakte stalling. Later dit jaar of begin volgend jaar komt de wethouder met nieuwe plannen voor fietsparkeren in het centrum, en er komt ook een proef met een gratis bewaakte stalling.

de oppositie
leden van de oppositie bij de interruptie-microfoon

De SP heeft ook meegetekend met een amendementen van de Christenunie, over het opknappen van het Vrouwekerkplein. Dat gaat vóór 2009 gebeuren. Dan is namelijk het Pilgrims Fathers Jaar en dan komen veel toeristen naar Leiden. Specifiek naar de Vrouwenkerk, waar de Pilgirms samenkwamen. Deze pelgrims werden in Engeland wegens hun religie vervolgd, vluchtten in 1609 naar Leiden en in 1620 vertrokken ze, aan boord van de Mayflower, naar Amerika. In de VS worden de Pilgrims nu nog gezien als religieuze voorvaderen van hun land.

Stedelijke ontwikkeling speelde verder geen grote rol bij deze begroting, omdat het meerjarenplaatje van de grondzaken en de grote projecten nog niet klaar is.

Werk en financiën

De SP heeft meegetekend met een motie van GL en PvdA om anders om te gaan met huisbezoeken van uitkeringsgerechtigden, dan een kwade lezer zou kunnen lezen in de begroting. De tekst in de begroting maakt geen duidelijke scheiding tussen (aangekondigde) bezoeken om mensen te helpen met de wirwar aan regels over uitkeringen en bijstand, en (onaangekondigde) huisbezoeken bij een sterk vermoeden van fraude. Hoewel wethouder Paul Jonas al had uitgelegd dat die twee dingen echt volkomen gescheiden zijn, stond het niet duidelijk genoeg in de begroting, en adviseerde hij ook om vóór de motie te stemmen.

Op het terrein van financiën was er veel te doen om belastingen, zie ook eerder artikel op SP-site. Vrijwel alle partijen waren het echter niet eens met het heffen van rioolrecht bij eigenaren, met name omdat dat een flinke extra kostenpost voor woningbouwcorporaties betekent. Ook de SP zag dat nadeel in, maar vond het wel goed om eigenaren zwaarder te belasten dan huurders, met name omdat iedereen al afvallstoffenheffing betaald. Het voordeel van het heffen van rioolrecht bij gebruikers (zoals de meeste partijen wilden), is echter wel dat minder draagkrachtigen er vrijstelling van kunnen krijgen (hoewel dat maar zeer beperkt is), plus dat huurders in goedkope huizen goedkoper uit zijn dan mensen in dure huizen. Wethouder Raymond Keur kwam, nog voor er amendementen werden ingediend, met de toezegging dat hij rioolrecht bij gebruikers zou gaan heffen.

Verder was er beroering rond de planning voor roerende ruimtebelasting, een belasting op niet-onroerende woonruimte, m.n. woonboten en woonwagens. In de begroting leek het er bijna op dat die er sowieso zou komen in de toekomst, hoewel een dergelijk besluit altijd nog door de raad genomen moet worden. Een motie om nog eens rustig naar de voor- en nadelen van roerende ruimtebelasting te kijken werd aangenomen.

Onderwijs en samenleving

Twee moties van de SP over de uitbreiding van het aanbod aan activiteiten voor dak- en thuislozen en voor meer nachtopvang voor de komende winter zijn allebei aangenomen.

Een motie van de SP over hoe te handelen als het Rijk straks gaat bezuinigen op de WMO is ook aangenomen.

Verder heeft de SP nog meegetekend met een motie om kinderen tussen wal en schip te helpen. Er zijn uitgeprocedeerde asielzoekers die werkelijk nergens meer recht op hebben. Deze motie beoogde in elk geval de kinderen te helpen, ook al hebben ze officiëel nergens recht op. Tot ieders verbazing stemde het CDA tegen.

De SP tekende ook mee met een motie van de PvdA over sluiting van perron 0 (de hangplek van verslaafden onder perron 1), en uitbreiding van de dagopvang, en met een motie over uitbreiding van stageplekken voor onder meer VMBO’ers bij de gemeente.

Bestuur en leefbaarheid

Een motie van de SP om, zoals afgesproken, met raadscommissies nu ook echt periodiek te vergaderen in de wijk is aangenomen.

Een motie over het meer bekendheid geven aan districtsraden is ook aangenomen. Dankzij districtsraden krijgen mensen meer te zeggen over inrichting en onderhoud van voorzieningen in hun eigen wijk, maar te weinig mensen zijn ermee bekend.

Verder was er nog een toezegging over het aanpassen van de website van de gemeente voor slechtzienden.

Meer informatie: fractievoorzitter Antoine Theeuwen, antoinetheeuwen@gmail.com

U bent hier