h

Wat deed de SP bij de begroting (deel 3)

9 november 2006

Wat deed de SP bij de begroting (deel 3)

Donderdag 2 november stond ook in de vergadering van de commissie Bestuur en Leefbaarheid de begroting op de agenda. In deze commissie horen onderwerpen thuis als dienstverlening, veiligheid en omgevingskwaliteit (de ruimte om je huis, en milieu). Hieronder een uitgebreide weergave van de inbreng van de SP.

Dienstverlening

Op verschillende punten heeft het college voor hoge ambities. Bijvoorbeeld als het gaat om het snel beantwoorden van telefonische vragen, afhandeling van brieven enz. Het college wil graag dat het op gebieden waar het niet goed gaat, verbetering komt.

Voor de SP staat voorop dat als het gaat om dienstverlening door de gemeente, dat zoveel mogelijk met menselijk contact moet zijn. Het is erg belangrijk dat als jij als Leids burger opzoek bent naar informatie jij zoveel mogelijk gewoon aan een ambtenaar kan vragen hoe het zit. Het is niet de bedoeling dat je informatie alleen nog via internet kunt krijgen. Ondanks de huidige tijd waarin veel via de computer gaat, zijn er ook altijd nog mensen die geen computer of internet hebben. Deze mensen moeten niet worden vergeten! Toch is het zo dat het nieuwe linkse college streeft naar een verbetering van de dienstverlening via internet. Doelstelling is dat de gemeentelijke website kwalitatief beter wordt, en dat er meer formulieren voor bepaalde aanvragen op de site komen te staan.

Een belangrijk doel voor het nieuwe college is om te komen tot 1 centraal telefoonnummer voor informatie van de gemeente en andere (rijks)overheid. Op termijn moet het zo zijn dat iedereen kan bellen naar dat ene centrale nummer. De SP is hier voorstander van, maar vind wel dat de invoering van dit nummer met voldoende zorgvuldigheid moet gebeuren. Stap voor stap.

Als het gaat om de open bestuursstijl die het college wil, moet het volgens de SP zo zijn dat er geluisterd wordt naar mensen. Dit kan door als college veel met verschillende mensen te praten en de wijken in te gaan. Draagvlak voor een bepaald standpunt moet je niet willen opdringen, steun moet er bij mensen zelf zijn. Alleen dan kunnen mensen meer vertrouwen krijgen in het bestuur van de stad. De SP is blij met de ingeslagen weg van het college!

Als het aan de SP ligt wordt er meer werk gemaakt van het vergaderen van de raadscommissies in de wijken. De SP overweegt om hierover een motie in te dienen. Het zou goed zijn als er op regelmatige basis door de verschillende commissies vergaderd wordt op locaties in de verschillende wijken van Leiden. Daardoor kunnen drempels voor mensen wegvallen, zodat ze wel naar een vergadering komen. Vooralsnog waren andere partijen helaas minder enthousiast.

Ook is er door de SP aandacht gevraagd voor betere inspraakprocedures. Ons standpunt is duidelijk: Inspraak moet meer zijn dan het aflopen van procedures. Voor alle mensen moet duidelijk zijn hoe de manier van werken is. De procedure moet helder zijn. Ook moet duidelijk zijn waarover de mensen kunnen mee beslissen, en een inspraak procedure moet zo veel mogelijk aan het begin van het besluitvormingsproces!

Veiligheid

Voor de SP is het vooral van belang dat er zoveel mogelijk gedaan wordt aan het voorkomen van onveilige situaties en ongelukken. Maar ook preventie als het om jongeren gaat. Voorkomen moet worden dat jongeren die kans hebben om op het verkeerde pad te komen, ook echt op het verkeerde pad komen. In de verschillende wijken moet er daarom geïnvesteerd worden in voldoende jeugd en jongerenwerk bijvoorbeeld. Het college geeft in de begroting een aantal mogelijkheden op dit gebied aan. Het college wil zoveel mogelijk doen om er voor te zorgen dat jongeren op het rechte pad blijven als er een risico bestaat dat ze dat niet doen. Dat is heel erg goed.

Daarnaast is de SP groot voorstander van de wijk(politie) agent. Hij of zij weet als geen ander wat er in zijn wijk gebeurt. Hij of zij kan ook als eerste zien of er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van veiligheid. Neemt de veiligheid toe of af, zijn er nieuwe vormen van criminaliteit waar te nemen. Bovendien is de wijkagent goed aanspreekbaar voor iedereen. De wijkagent nieuwe stijl (agent op de mountainbike) zou een goede aanvulling kunnen zijn op de manier van werken van de politie.

Bovendien heeft de SP gevraagd om een oplossing voor de mensen die leven onder perron 1. Dit is een groep mensen die bungelt onderaan de maatschappelijke ladder. Ook deze mensen verdienen solidariteit en respect.

Omgevingskwaliteit

In de begroting is veel aandacht voor de districtsraden. Het college wil deze manier van werken uitbreiden. Ook de SP is voor het werken met districtsraden. Het is belangrijk dat de mensen in een wijk samen kunnen werken voor een mooie schone wijk, en op die manier meer betrokken zijn bij de buurt waarin zij leven. Het is goed voor contact met buren en onderlinge solidariteit. Wel moet er worden opgepast dat het niet telkens dezelfde mensen zijn die in de districtsraad zitten voor een bepaalde buurt. De zogenaamde wijkbaronnen moeten worden voorkomen!

Ook komt er veel aandacht voor betere kwaliteit van stadsparken en komt er geld voor een groenfonds zodat de natuur voor mensen uit de stad beter bereikbaar wordt. Daardoor kunnen meer mensen genieten van het groen dat er in deze drukke regio is. Voor de SP is dat een heel belangrijk punt in de begroting.

De SP erg blij dat het college kans heeft gezien geld te investeren voor het behoud van de Leidse schooltuinen, en milieu educatie. Het is van het grootste belang dat kinderen, jeugd en jongeren vertrouwd zijn met een schoon milieu. Jong geleerd is oud gedaan.

Zelf gaat de gemeente het goede voorbeeld geven, door het aanschaffen van een milieu vriendelijk(er) wagenpark.

Meer informatie: raadslid Han Dirks, han_dirks@hotmail.com

U bent hier