h

Vrienden Oostvlietpolder in beroep bij Raad van State

5 februari 2007

Vrienden Oostvlietpolder in beroep bij Raad van State

De toekomst van de Oostvlietpolder komt in een beslissende fase. Het Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Als deze procedure succesvol uitpakt voor de Vrienden, is het bedrijventerrein in de groene polder definitief van de baan.

In april 2005 werd het eerste goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder door de Raad van State afgekeurd. Hans Pieters, secretaris van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder: "Helaas heeft de provincie Zuid-Holland deze terechtwijzing door de Raad van State niet benut om samen met de gemeente Leiden een beter bestemmingsplan te maken, dat wel recht doet aan het unieke karakter van de Oostvlietpolder als laatste open agrarische polder op Leids grondgebied."

Op 19 december 2006 presenteerde de provincie Zuid-Holland een hernieuwd goedkeuringsbesluit, dat grotendeels gelijk is aan het vorige. De anderhalf jaar sinds de afwijzing van het vorige goedkeuringsbesluit heeft de provincie Zuid-Holland vooral benut om twee aanvullende onderzoeken te laten verrichten: een onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en een onderzoek naar de verkeersontsluiting.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen dit goedkeuringsbesluit. "Onze belangrijkste bezwaren zijn dat opnieuw geen volledige afweging van belangen is gemaakt. Opnieuw is alleen gekeken naar de behoefte aan bedrijventerreinen, die bovendien veel te hoog wordt geraamd, terwijl men nergens rekening heeft gehouden met de verwachte inkrimping van de beroepsbevolking. Op basis van eigen onderzoek komen wij tot de conclusie, dat het tekort aan bedrijventerreinen helemaal niet zo groot is. In de belangenafweging wordt bovendien nergens meegenomen dat Leiden wél een groot tekort aan groen heeft. Leiden is één van de gemeenten met het minste groen per inwoner."

"De onderzoeken naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de verkeersontsluiting zijn gebaseerd op een opeenstapeling van modellen en aannames over de ontwikkeling van het autoverkeer, terwijl hiervoor meetgegevens beschikbaar zijn. Op basis van deze meetgegevens komen wij tot de conclusie dat het bestemmingsplan niet aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit voldoet. Over de verkeersontsluiting kunnen we kort zijn. De provincie Zuid-Holland stelt een aantal maatregelen voor die volgens ons onuitvoerbaar zijn en waarvan de gemeente Leiden in het bestemmingsplan zelf al heeft gezegd dat deze onvoldoende zijn."

"Naast deze bezwaren handhaven wij onze bezwaren dat het bestemmingsplan in strijd is met de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West, dat geen recht wordt gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Oostvlietpolder, dat men rekening had moeten houden met de komst van de RijnlandRoute dwars door de polder en dat de geplande ecologische zone niet gaat werken."

"Tenslotte is het bestemmingsplan volgens ons niet uitvoerbaar. De hoge grondprijzen en alle voorwaarden die aan de bedrijven gesteld worden, zullen volgens ons tot gevolg hebben dat bedrijven zich niet in de Oostvlietpolder zullen vestigen, zeker omdat elders in de regio goedkopere grond beschikbaar is."

http://www.vriendenoostvlietpolder.nl/

U bent hier