h

Weerstand bij initiatief Stedelijke Jongerencentrum

30 januari 2008

Weerstand bij initiatief Stedelijke Jongerencentrum

boooooooringTijdens de raadsvergadering van 22 januari werd de kadernota Jeugd 2008-2011 besproken. Op zich een goede nota, waar de SP mee heeft ingestemd, maar… al een tijd lang is een groep van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en politieke partijen bezig met een initiatiefvoorstel voor het opnieuw oprichten van een stedelijk jongerencentrum. Nu wil het geval dat in de bovengenoemde kaderstellende jeugdnota alvast een voorschot wordt gegeven op dit idee, nog voordat het initiatief daadwerkelijk aan de raad is voorgelegd(!). Een voorschot, of liever gezegd een nekschot, omdat in de nota expliciet wordt gesteld dat er geen geld mag naar een stedelijk jongerencentrum.

Leiden had vanaf de jaren '70 meerdere jongerencentra in de binnenstad (LVC, Breehuys/ Stathuys, Stats). Allen met een verschillende invalshoek en doelgroep. Vanaf eind jaren '80 werd er echter steeds meer bezuinigd, of kregen jongerencentra een andere doelstelling (zoals het LVC). Met het uitsterven van de Leidse jongerencentra nam ook het aantal meldingen van overlast door hangjongeren in de wijken toe.

Samenwerking voor nieuw jongerencentrum
Naar aanleiding van terugkerende verontrustende berichtgeving zijn medio maart 2007 een aantal sociale en maatschappelijke partners en afvaardigingen van politieke partijen in Leiden om de tafel gaan zitten om te praten over de noodzaak van de heroprichting van een stedelijk jongerencentrum in de binnenstad van Leiden. De partners uit de stad die dit initiatief ondersteunen zijn: ROC Leiden, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, Jeugdpolitie Leiden, Woningbouwcorporatie Portaal, Stichting Leidse Jongeren, de LWO en Bureau Jeugdzorg.

Jeugdnota: geen nieuwe voorzieningen
Er wordt in de jeugdnota weliswaar geld vrijgemaakt voor activiteiten voor en door jongeren, maar dat moet allemaal plaats gaan vinden in bestaande voorzieningen, en niet iets nieuws. Dus geen eigen plek voor jongeren vanaf een jaar of 16, die zich niet meer thuis voelen in een buurthuis of jeugdhonk in de wijk. Bovendien kan zo’n jongerencentrum een veel bredere functie krijgen, met culturele en recreatieve activiteiten, maar ook activiteiten die toeleiden naar scholing of werk en bijvoorbeeld hulpverlening. Daarmee richt zo’n centrum zich ook op de kwetsbare jongeren.

Jongerencentrum in Leiden hard nodig
Tijdens de raadsvergadering zei SP-raadslid en Jeugd-woordvoerder Roos van Gelderen: “Op het jongerenwerk is sinds de laatste 10/15 jaar in Leiden veel te veel bezuinigd, het stedelijk jongerenwerk is zelf helemaal verdwenen. Vriend en vijand zijn erover eens dat er veel te weinig jongerenwerkers zijn. En nu keert de wal het schip. Er wordt veel gesproken over jongerenoverlast in de wijken, maar te weinig over oplossingen voor de lange termijn. Ervan uitgaan dat jongeren hun weg wel vinden en gebruik kunnen maken van bestaande accommodaties is op z’n zachtst gezegd naïef”.

Amendement SP
Een poging van de SP om de tekst in de jeugdnota zodanig te wijzigen dat een jongerencentrum niet meteen al onmogelijk werd gemaakt, werd door de raad niet overgenomen omdat alle coalitiepartijen tegenstemden. Wethouder Van den Berg (PvdA) gaf te kennen dat, ook al is de Jeugdnota kaderstellend en algemeen, zij toch dit inititief bij voorbaat onmogelijk wil maken. Hiermee is een initiatief dat formeel nog niet eens is voorgelegd aan de gemeenteraad al bij voorbaat afgewezen nog zonder dat men de inhoud kent… in een stemverklaring zei Roos van Gelderen: “De SP vindt het zeer teleurstellend, als dit voortaan de manier wordt waarop met initiatieven vanuit de bevolking omgegaan wordt maakt de SP zich grote zorgen”.

Stedelijk jongerencentrum moet er komen!
Go Roos!Maar de SP gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Wij geloven immers in de kracht en noodzaak van het voorstel. Samen met de organisaties zullen wij blijven vechten, totdat er een stedelijk jongerencentrum geopend wordt. De SP zal het initiatiefvoorstel indienen, waarin het plan kort wordt uitgelegd en het college wordt opgeroepen de haalbaarheid te onderzoeken van de plannen. Dan kan er in ieder geval een inhoudelijk debat over gevoerd worden. En dan zullen de coalitiepartijen moeten uitleggen wat zíj over hebben voor de vele jongeren in onze stad.

Meer informatie: Roos van Gelderen, roos@tomaatnet.nl, tel. 06 40891508

U bent hier