h

Verzoek om 'sociale visie' eindelijk aangenomen

17 december 2009

Verzoek om 'sociale visie' eindelijk aangenomen

Roos van GelderenDe gemeenteraad behandelde de 'Structuurvisie', de meerjarenplannen voor bouwen en verkeer. In Leiden ontbreekt echter een visie op het sociale leven in Leiden, en de rol van maatschappelijke voorzieningen daarin. Mede daardoor worden beslissingen veel te vaak genomen met alleen verwijzing naar geld en stenen, en niet naar mensen. De SP probeerde daar eerder al verandering in te brengen, maar doordat wethouder Gerda van den Berg (PvdA) dat afraadde, lukte dat eerder niet. In overleg met andere partijen is het verzoek duidelijker gemaakt, en haalde het verzoek het nu wel. Wethouder Van den Berg sprak zich er dit keer niet over uit. Alleen GroenLinks stemde tegen.

In eerdere versies van het voorstel werd vooral gesproken over de sociale structuur van de stad. Nu dit vervangen is door 'sociaal-maatschappelijke voorzieningen' was het voorstel wel acceptabel voor een aantal partijen.

SP-raadslid Roos van Gelderen: “Ik ben blij dat het nu eindelijk gelukt is. Het zal de stad goed doen dat toekomstige besluiten over de inrichting van de stad en de rol en positie van maatschappelijke voorzieningen worden genomen op basis van een bredere visie dan alleen de Structuurvisie. Dankzij een sociale visie weten mensen in de stad en maatschappelijk belangrijke organisaties beter waar ze aan toe zijn. Het is daarom ook goed dat tegelijkertijd is afgesproken dat deze visie zoveel mogelijk samen met mensen en organisaties uit de stad ontwikkeld moet worden.”

Lees hieronder de tekst van het voorstel:


Motie bij RV 09.0130 (Structuurvisie Leiden 2025) 
Onderwerp: Sociaal-Maatschappelijke Structuurvisie
 
De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 17 december 2009, 

Constaterende dat:

 • de structuurvisie Leiden 2025 geen betrekking heeft op de spreiding van sociaal-maatschappelijke voorzieningen in Leiden;
 • een aantoonbare relatie bestaat tussen de fysiek-ruimtelijke structuur en de sociale structuur, waaronder de spreiding en het niveau van maatschappelijke voorzieningen;
 • in Leiden voor de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling een onderliggende langetermijn visie bestaat;
 • in Leiden geen samenhangende langetermijn visie bestaat op de sociale structuur van de stad;
 •  

overwegende dat:

 • er behoefte is aan visie op de verdeling van voorzieningen over de stad (buurtwinkels, verzorgingscentra, gezondheidscentra, scholen, sportvoorzieningen, etc.);
 • er een samenhang behoort te zijn tussen woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur enerzijds en maatschappelijke voorzieningen anderzijds;
 • fysieke plannen en sociaal-maatschappelijke plannen aan elkaar behoren te worden gerelateerd;
 •  

draagt het college op:

 • met een zo groot mogelijke inbreng van instellingen en inwoners van Leiden een sociaal-maatschappelijke structuurvisie te ontwikkelen;
 •  

Louk Rademaker (SP)
Arjen Bonestroo (CDA)
Abraham Flippo (CDA)
Roos van Gelderen (SP)
Marion van Dongen (PvdA) 
 
Toelichting:

Veel steden in Nederland hebben naast een fysiek-ruimtelijke structuurvisie ook een sociale structuurvisie ontwikkeld. Een sociale structuurvisie geeft aan welke ambities voor de sociale kwaliteit van de stad een gemeente wil bereiken op lange termijn (10 à 15 jaar). Met een sociaal-maatschappelijke structuurvisie wordt aangegeven met welke maatschappelijke trends de gemeente rekening houdt en op welke manier deze de toekomst van de inwoners beïnvloeden. Daarbinnen kiest de gemeente ook voor een bepaald maatschappelijk voorzieningenniveau.

Meer informatie: Roos van Gelderen, roosvangelderen@gmail.com, tel. 071-5126613

U bent hier