h

SP'ers aanwezig bij symposium over armoede en sociale uitsluiting

23 november 2010

SP'ers aanwezig bij symposium over armoede en sociale uitsluiting

Zaterdag 13 november j.l. heeft in Diaconaal Centrum de Bakkerij een symposium plaatsgevonden over stille armoede en sociale uitsluiting. Onder de titel: 'Hoe kom je d'r bij?' zijn een groot aantal mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting met elkaar in gesprek gegaan en is er nagedacht over de vraag hoe armoede te signaleren valt. Enkele lokale SP'ers, waaronder Leids wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Roos van Gelderen en fractievoorzitter Antoine Theeuwen waren aanwezig. Door de inbreng van alle aanwezige betrokkenen, waaronder ervaringsdeskundigen, is het een zinvol symposium geworden.

Armoede van mensen heeft over het algemeen twee kanten. Niet alleen hebben mensen dan weinig geld te besteden, armoede leidt vaak ook tot sociale uitsluiting omdat mensen met een minimuminkomen vaak geen of minder sociale activiteiten of uitjes ondernemen, omdat daarvoor geen geld is. Daardoor wordt de kring van bekenden, het netwerk van de betreffende persoon, vaak heel klein.

Tijdens het symposium is met name stil gestaan bij de vraag, hoe armoede van mensen gesignaleerd kan worden. Een deel van de mensen op of rond het bestaansminimum zijn namelijk niet bekend met of bij maatschappelijke organisaties of instanties die werken aan het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Dat komt vaak omdat de mensen die het betreft, zich schamen voor de situatie waarin zij zich bevinden. Veelal zijn het juist de mensen in het persoonlijk netwerk van een persoon die daarin een rol kunnen vervullen, door een melding te maken bij een van de betrokken organisaties of instanties. Is de betreffende persoon eenmaal bekend bij een hulpverlener, dan kan er op basis van een opgesteld plan begonnen worden met het oplossen van mogelijke problemen die in de specifieke situatie spelen.

Aan de hand van de verhalen van een tweetal ervaringsdeskundigen tijdens het symposium is bovendien heel goed duidelijk geworden, hoe het is om rond te moeten komen met een beperkt inkomen. Zo vertelde iemand dat als gevolg van de verhoging en stapeling van eigen bijdrages voor de zorg die zij ontvangt als patient met een psychische stoornis ervoor zorgt dat zij niet langer muzieklessen kan volgen. Het gevolg daarvan is, en dat geldt voor meer mensen met een vergelijkbare achtergrond, dat zij minder onder de mensen is. De kring van kennissen en vrienden neemt daardoor af. Als gevolg daarvan dreigt wederom een terugval, met als gevolg dat zij daarvoor wederom opgenomen dient te worden in een kliniek.

Nog een voorbeeld is dat van een vrouw die mantelzorger is voor haar man. Deze zorg is zo intensief dat zij nauwelijks weg durft te gaan. Uit angst dat er in die tijd iets misgaat. Met als gevolg dat ook hier het aantal sociale kontacten en het persoonlijk netwerk kleiner wordt.

SP-wethouder Zorg en Welzijn Roos van Gelderen: 'In tijden van bezuinigingen moet er gezorgd worden dat instellingen en maatschappelijke organisaties nog beter van elkaar weten wat er gedaan wordt, zodat er in ieder geval geen dubbel werk gedaan wordt. Bovendien moet er gestreefd worden naar de versterking en uitbreiding van het sociale netwerk van mensen.'

Gezien de dreigende bezuinigingen van het kabinet Rutte op de sociale zekerheid (in totaal 4, 2 miljard euro) waarvan met name mensen aan de onderkant van de samenleving het slachtoffer zijn is het zaak om kritisch te zijn op mogelijke verbeteringen in de keten van hulpverlening aan mensen op of rond het bestaansminimum. Ondanks de grote landelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid is de SP er in samenwerking met andere partijen in de gemeenteraad erin geslaagd om niet te bezuinigen op het Leidse minima beleid voor 2011.

U bent hier