h

Oostvlietpolder groen!

1 december 2011

Oostvlietpolder groen!

Dat de laatste agrarische polder van Leiden behouden blijft voor natuur en recreatie staat vast. De Oostvlietpolder was jaren lang inzet van politieke strijd, omdat een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad er een bedrijventerrein wilde. Zoals bekend heeft de SP daar samen met de Vrienden van de Oostvlietpolder altijd fel tegen gestreden. In het coalitie-akkoord dat vorig jaar is gesloten tussen SP, D66, VVD en CDA was vooral op aandringen van SP en D66 opgenomen dat er geen industrie komt in de Oostvlietpolder. Tijdens de commissievergadering van 17 november jongstleden ging de discussie erover wat er nu wel met de polder moet gaan gebeuren en hoe er voor te zorgen dat ook in de toekomst de polder groen blijft.

De gemeenteraad van Leiden gaat hierover twee besluiten nemen. Ten eerste wordt het voorkeursrecht van de gemeente ingesteld op bepaalde stukken grond, dit betekent dat op het moment dat eigenaren hun grond in de Oostvlietpolder willen verkopen de gemeente het eerste recht van koop heeft. Ten tweede wordt er door de gemeenteraad een structuurvisie opgesteld waarin de polder groen blijft. Een structuurvisie is het meest algemene plan over wat er met een gebied moet gebeuren en leidt later tot een bestemmingsplan waarin de dingen concreet worden uitgewerkt.

De SP heeft in de commissievergadering opgeroepen om alle wilde plannen een beetje te temperen. Zo wilde het college 4 fietspaden door de polder heen leggen, wilde GroenLinks windmolens bouwen, D66 een geluidswal naast de A4 en de PvdA wil gewoon nog steeds een bedrijventerrein.

SP fractievoorzitter Antoine Theeuwen: “Laten we even bedenken waar het allemaal om begonnen is. Juist het behoud van de polder zoals hij nu is, met vogelweidereservaat, boeren en volkstuinders. Dat is de inzet geweest om te beschermen, we moeten er nu niet een soort Walt Disney natuurpark van willen maken”.

De SP pleitte er voor om de volkstuinen op te knappen en de polder te gebruiken om bomencompensatie in plaats te laten vinden, maar om verder terughoudend te zijn om allemaal dingen te veranderen. Wel steunde de SP het voorstel van de ChristenUnie om de OVP op te laten nemen in de Rijksbufferzone van beschermde natuur.

Daarmee is nog niet alles in orde. De belangrijkste bedreiging wordt gevormd door de aanleg van de RijnlandRoute. Als die recht door het vogelweidereservaat wordt aangelegd schiet de natuur er alsnog bij in. Verder is er in de omliggende gemeenten een aantal mensen boos omdat ook zij graag een bedrijventerrein hadden gezien omwille van economische vooruitgang. Theeuwen: “Als de regio graag wil samenwerken op economisch gebied lijkt ons dat prima. We hebben in Leiden genoeg kantoorruimte leeg staan, bestaande bedrijventerreinen hebben het zwaar en kunnen een nieuwe impuls gebruiken en bovendien ligt de hele woningmarkt op zijn gat. Genoeg redenen voor samenwerking zonder dat we het over het bebouwen van polders hoeven te hebben”.

Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van 1 december aanstaande.

Voor meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, tel 0642475107

U bent hier