h

Vluchtelingen: de Leidse aanpak

3 maart 2016

Vluchtelingen: de Leidse aanpak

De SP is voor menselijke hulp aan vluchtelingen. De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze principes pleit de SP voor opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog, vervolging en geweld. Alle mensen die asiel aanvragen hebben recht op de eerste levensbehoeften zoals onderdak, medische zorg en eten. En omdat veel vluchtelingen niet zo snel of helemaal niet terug kunnen naar hun land moeten ze bovendien geholpen worden met inburgering, het leren van de taal en het vinden van (vrijwilligers)werk. Hoe sneller dit kan, hoe beter.

Het sluiten van de grenzen werkt niet. Mensen in nood komen hoe dan ook. De instroom van vluchtelingen moet beter gecoördineerd worden binnen de EU. In plaats van de interne grenzen te sluiten moeten landen gezamenlijk de opvang regelen en verdelen. Daarnaast moet de oorzaak van de vluchtelingenstromen worden aangepakt. Meer geweld leidt alleen maar tot meer ellende en meer vluchtelingen. Steeds meer partijen zijn verwikkeld in de strijd in en rond Syrië. Westerse vliegtuigen, inclusief Nederlandse F16’s, gooien steeds meer bommen. Een oplossing komt daarmee steeds verder weg te liggen. De SP pleit daarom voor alternatieven.

SP-alternatieven voor een vreedzame en effectieve oplossing in Syrië:    

1. Er moeten goede, realistische, vredesonderhandelingen door de VN komen voor Syrië en Irak en een VN-vredesmacht moet toezien op een staakt-het-vuren.

2. IS en andere terreurgroepen moeten economisch en financieel worden drooggelegd.

3. Er moet een plan komen voor de hele regio om de economische situatie daar te verbeteren.

4. In ons eigen land houdt de inlichtingendienst eventuele jihadisten goed in de gaten en worden de-radicaliseringsprogramma's opgezet. Dit moet intensiever gebeuren.

Het is dus duidelijk dat er voldoende alternatieven zijn voor bombarderen en dat er heus wel een oplossing is voor het 'vluchtelingenprobleem'. Maar het is wel iets van de lange adem. Misschien duurt het wel 20 of 30 jaar. Veel mensen vragen zich af: maar wat moeten we dan doen met gebeurtenissen zoals in Keulen? Het antwoord hierop is heel eenvoudig: diegenen die zich schuldig maken aan misdrijven of overtredingen moeten worden aangepakt volgens het systeem van de rechtstaat. Misdrijven worden door individuen gepleegd die zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Het geeft dus geen pas een hele groep mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen of moslims, over één kam te scheren. Dat is heel gevaarlijk. De voorbeelden hiervan uit de geschiedenis, ook die van ons eigen land, zijn bij iedereen bekend.

De Leidse aanpak

De landelijke regering is hard op zoek naar ruimte voor vluchtelingenopvang. Het Leidse college met daarin de SP, werkt volop mee en heeft als één van de eerste gemeenten een vernieuwend beleid opgezet over een versnelde instroom van asielzoekers. Voor die asielzoekers is ruimte nodig, die nu nog deels wordt opgevuld door mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen (vergunninghouders). Deze vergunninghouders zitten nog vaak in asielzoekerscentra (AZC's). Leiden gaat ervoor zorgen dat ze versneld ergens anders worden gehuisvest. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn kleinschaligheid en het creëren van nieuwe woonruimten. Er is dus geen sprake van verdringing op de sociale woningmarkt. Op verschillende plaatsen in Leiden is ruimte gevonden die waarschijnlijk snel geschikt kan worden gemaakt voor huisvesting van  vergunninghouders. Hierbij wordt naast huisvesting ook meteen gestart met inburgering door middel van taalles, (vrijwilligers)werk en allerlei activiteiten. Zo kunnen deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning actief deelnemen aan de maatschappij en in contact komen met Nederlanders. Door deze werkwijze wordt sociaal isolement voorkomen.

Geen verdringing op de woningmarkt     

In de Leidse aanpak zoeken we ook naar ruimte om mensen die uit de maatschappelijke opvang komen (ex-daklozen) te huisvesten. Het gaat altijd om nieuwe ruimten, en niet om bestaande sociale huurwoningen. Nogmaals, er is dus geen sprake van verdringing op de woningmarkt. Ook onderzoekt de gemeente Leiden of het mogelijk is verschillende groepen te mengen. Dat betekent dat ook Leidse woningzoekenden kunnen gaan wonen op een van de plekken die de gemeente heeft ingericht voor vergunninghouders. Het voordeel hiervan is dat het inburgeren op deze manier makkelijker gaat. Het kan ook gettovorming voorkomen. Een nadeel kan zijn dat het hier gaat om sobere huisvesting die misschien niet helemaal voldoet aan de wensen van Leidse woningzoekenden.

Overleg met de buurt

De gemeente Leiden is en blijft in gesprek met de bewoners van de wijken waar vergunningshouders komen te wonen. Tijdens bijeenkomsten met de buurt kunnen bewoners hun vragen stellen, bezwaren uiten en voorstellen doen. Op deze manier kunnen de mensen invloed uitoefenen op de gang van zaken van een locatie waar vergunninghouders of mensen uit de maatschappelijke opvang worden gehuisvest. Bij de inspraakavonden zijn tot nu toe weinig bezwaren tegen de komst van vergunninghouders naar voren gekomen en meer dan eens klonk de wens om iets te doen voor de nieuwe bewoners. Net als in het verleden is Leiden bereid mensen op te nemen.

Uitdagingen en kansen

De SP constateert al heel lang dat er in Nederland veel is afgebroken in de publieke zaak. Dat is slecht voor ons allemaal, ook voor vluchtelingen. De vluchtelingen zijn niet de veroorzakers van de ellende.

Veel mensen zijn bereid zijn om vluchtelingen op te vangen, ook in hun eigen buurt, en een bijdrage te leveren aan hun integratie. De Leidse aanpak gaat uit van kleinschaligheid, het actief betrekken van buurten en versnelde inburgering.

De Leidse aanpak is een positieve aanpak, loopt niet weg voor problemen en gaat uitdagingen aan. Er zijn kansen genoeg. Veel van de vluchtelingen zijn goed opgeleid en kunnen dus juist een bijdrage leveren aan onze samenleving. Het is belangrijk dat deze mensen snel Nederlands leren en in staat gesteld worden deze bijdrage te leveren. Dat is voor iedereen goed. 

Meer informatie bij Ries van Walraven, raadslid Zorg en Welzijn, ries.vanwalraven@planet.nl, 06-57756366

U bent hier