h

Schriftelijke vragen SP over topsalarissen in publieke en semi-publieke instellingen

26 april 2016

Schriftelijke vragen SP over topsalarissen in publieke en semi-publieke instellingen

In het Leidsch Dagblad van 15 april stond een artikel over cijfers die bekend zijn geworden over topsalarissen boven de ministersnorm uit 2014. Volgens de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector is deze bezoldiging in 2014 maximaal 230.474 euro.

Er zou sprake zijn van een aantal van deze instellingen die hier boven zitten, die binnen Leiden werkzaam zijn.

De SP is van mening dat gemeenschapsgeld in de vorm van subsidiegelden, die verstrekt zijn in dat jaar, aan deze instellingen teruggevorderd zou moeten worden.

De SP heeft hier op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen over.

  1. Is het College op de hoogte van de publicatie van deze cijfers uit 2014? 

    Zo ja, kan het college aangeven waar deze te vinden zijn?

  2. Kan het College aangeven om welke Leidse instellingen het gaat, die boven de bezoldiging van 179.000 euro zitten?
  3. Is het College voornemens de eventuele subsidie die in dat jaar is verstrekt aan hen terug te vorderen? Zo nee, waarom niet? En om hoeveel te veel verleende subsidie gaat het precies?
  4. Kan het College een overzicht verstrekken van salarissen bij instellingen waar de gemeente een relatie mee heeft?
  5. Kan het College ook aangeven of er salarissen zijn die geen 1 fte bedragen, maar toch naar rato dan boven de norm uitkomen?
  6. Kan het College aangeven of er uit voorgaande jaren voor 2014 wél subsidies zijn teruggevorderd? Zo nee, waarom niet?
  7. Zijn de cijfers over 2015 ook al bekend? Zo ja, kan het College hier ook cijfers over verschaffen?

Meer info bij: Alexandra van den Berg, 06 2512 2322 of volkstuintje44@gmail.com

U bent hier