h

Doorgaan op de ingeslagen weg

20 juli 2016

Doorgaan op de ingeslagen weg

Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd naast de jaarrekening, ook de kaderbrief behandeld. In die brief schetst het college van burgemeester en wethouders de plannen voor de komende jaren. De bespreking ervan is te vergelijken met de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De SP wil dat we in grote lijnen op dezelfde manier doorgaan: samenwerken, experimenteren met nieuwe manieren om zaken (kleinschalig) te organiseren en voorzichtig zijn met het geld. Er zijn een aantal zaken waar de SP de komende jaren extra aandacht voor zal hebben, u kunt lezen welke dat zijn in de speech van fractievoorzitter Julian van der Kraats hieronder.

Voorzitter,

We zijn erg blij dat het college voorstelt om ‘vitaliteit en gezondheid’ op te nemen als speerpunt. Veel zaken die de SP belangrijk vindt kunnen we daaronder hangen.

Bijvoorbeeld beschermd wonen en beschut wonen, en met name de tussenvormen daarvan. We zijn benieuwd naar hoe dat concreet gaat uitpakken en we hebben daar hoge verwachtingen van.

Het is ook erg fijn dat we geld hebben om een aantal voorgenomen bezuinigingen toch niet door te voeren. Ik denk dat er weinig andere gemeentes zijn die die luxe hebben. Dat is resultaat van behoedzaam begroten en niet ambitie op ambitie stapelen. Het is dan ook van het grootste belang dat we dat blijven volhouden met elkaar.

De bezuinigingen op de eigen ambtelijke organisatie is daarvan een van de belangrijkste. Het was een coalitie-afspraak om dat te doen, en het is fijn dat we in goed overleg op zo’n afspraak terug kunnen komen, als blijkt dat het toch niet zo’n goed idee was.

Maar ook de bezuinigingen op subsidies, voor ons een heel belangrijk punt.

En er is extra geld voor handhaving in de openbare ruimte. En voor culturele zaken, juist als het gaat om de ontwikkeling van de stad zelf. De lokale omroep, maar ook het Rijnlands Architectuur centrum en PS theater. Kunst kan een belangrijke verbindende schakel zijn als het gaat om de verbeelding van onze eigen toekomst, en PS en RAP zijn juist dáár op gericht. We vinden deze keuzes dan ook héél goed passen in het thema van samenwerking en innovatie.

De voortzetting van het Wijkontwikkelingsplan Noord vinden we ook een erg goed voorstel.

En ten slotte, het extra geld voor de invoering van de omgevingswet, het is jammer dat dat nodig is, maar goed dat het kan. En, heel belangrijk, de financiering voor de extra huisvesting voor statushouders is rond. Daardoor kunnen we druk op de bestaande sociale woningvoorraad voorkomen, en dat is goed.

Dan nog een aantal aandachtspunten, zaken waar de SP goed op zal letten. Ik noemde al de afspraken met de corporaties en de verbinding van wonen en zorg. Verder zullen we letten op het aanbieden van volwasseneneducatie en op de schuldhulpverlening. Met name het vroeg signaleren van problemen en het verbeteren van hulp bij budgetbeheer.

Ook zullen we toezien op goede afspraken over de compensatie van verloren areaal voor volkstuinen. Die oude afspraak moeten we gewoon gestand doen. Er is budget, we zijn benieuwd of dat ook genoeg is.

We moeten nu ook grote stappen gaan zetten met het verduurzamen van de stad, we zijn heel erg benieuwd naar hoe dat de komende jaren gaat. De warmterotonde is een essentieel onderdeel, een enorm belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen, waaronder gas, naar een duurzaam systeem om energie van a naar b te krijgen. En het Singelpark natuurlijk, niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit maar ook als fijne plek om elkaar te ontmoeten.

En op het gebeid van sport staat er veel te gebeuren. Voetbal Vitaal natuurlijk, een nieuwe Ijshal en combibad De Vliet.

Ook voor verkeer en vervoer worden het spannende tijden. De definitieve vormgeving van de Rijnlandroute is in zicht. De wensen van de SP en van de raad zijn bekend: een nóg betere inpassing bij de Stevenshof en in de Oostvlietpolder.

Op het gebied van economie valt ook nog werk te verzetten. Het college kan wat ons betreft meer doen voor kleine ondernemers. De aandacht gaat heel erg naar het Biosciencepark maar de kleine Leidse ondernemers zijn wat ons betreft de smaakmakers van de stad. We zullen ook met deze bril op kijken naar de evaluatie van City Marketing. Daar gaat nu ontzettend veel geld naar toe, terwijl clubs die veel meer hands-on bezig zijn met Leidse ondernemers zoals het Centrummanagement minder kunnen doen dan ze zouden willen.

Waar we ook scherp op blijven letten, is de de afspraken die nu gemaakt worden rond het Witte Singel/Doelencomplex.

Dan nog het tarief van 30 euro voor het ophalen van grofvuil. We hadden al gewaarschuwd dat dat verkeerd zou uitpakken, en dat zien we nu ook in de stad. We hebben in de afgelopen commissievergadering ook opgeroepen nog eens opnieuw naar deze beslissing te kijken, de wethouder gaf toen aan dat we na de zomer gaan evalueren, en wij willen dan graag alle alternatieven op een rijtje zetten. We dienen dan ook samen met het CDA een voorstel in om te kijken naar een vaste ophaaldag voor grofvuil, de uitkomsten daarvan kunnen mooi meegenomen worden bij de bespreking eind dit jaar.

Voorzitter, afsluitend, wij gaan graag door op de ingeslagen weg. Behoedzaam begroten en niet ambitie op ambitie stapelen. In de zorg vrijheid bieden aan de professionals en bureaucratie terugdringen. Durven te experimenteren. En op alle terreinen blijven samenwerken, en innoveren.

U bent hier