h

Goed jaar voor Leiden

20 juli 2016

Goed jaar voor Leiden

Bij de laatste raadsvergadering van het seizoen werd de jaarrekening behandeld. Daarin wordt de balans opgemaakt van wat er allemaal goed en minder  goed is gegaan in 2015. De SP is vooral blij dat alle grote veranderingen in de zorg relatief goed zijn gegaan. Fractievoorzitter Julian van der Kraats: "Waar er in andere gemeentes een enorme kaalslag is geweest in de zorg, is het in Leiden gelukt om vooral anders te gaan werken: kleinschaliger en met minder bureaucratie. Dat is een geweldige prestatie van iedereen die daar aan heeft meegewerkt en daar mogen we trots op zijn". Lees hieronder de hele speech die de SP in de gemeenteraad heeft gehouden.

Voorzitter,

Het was echt een goed jaar voor Leiden. Toch ook juist een jaar met veel flinke uitdagingen! Uitdagingen die niet alleen binnen de gemeente goed zijn opgepakt, maar ook ín de stad, door inwoners, bedrijven en organisaties, over het algemeen in heel goede samenwerking. Dat we het zo hebben gedaan in Leiden, stemt ons erg hoopvol voor de toekomst. We geven op deze manier goed invulling aan de opdracht voor dit college, samenwerken en innoveren. Ik wil graag een paar concrete voorbeelden daarvan doornemen, die voor de SP belangrijk zijn.

2015 was een overgangsjaar voor zorg en welzijn. Dat ging onder stoom en kokend water en met onvolledige informatie. Toch was het een relatief rustige overgang, qua hoe veel van de dienstverlening we hoog hebben kunnen houden en hoe tevreden de mensen om wie het gaat zijn. En volgens de ANBO behoort Leiden tot de 4 beste gemeenten als het gaat om de uitvoering van de WMO. Ja, er is wel geld over, maar minder dan het landelijk gemiddelde, en het beleid dat we hebben vastgesteld is ook uitgevoerd. In goede samenwerking met de stad is een enorme klus voor een belangrijk deel geklaard. Het gaat om het behoud van het goede, maar ook het aanzetten tot de verandering die ook nodig is – de transformatie. Natuurlijk zat iedereen in 2015 niet meteen klaar om te denken: hoe ga ik mijn werk anders doen, het was ook een schok. Maar met de komst van het transformatieteam gaat dat steeds beter, steeds meer middelen worden aangevraagd om zaken zó te veranderen, dat het uiteindelijk beter én goedkoper kan – door het terugdringen van bureaucratie, voor cliënten én voor uitvoerders, door zaken kleinschaliger te organiseren, en door te durven experimenteren. Hoewel dat laatste nog wel eens moeilijk valt in de raad, soms vinden we het moeilijk als raad om met iets geconfronteerd te worden dat nog niet helemaal is dichtgetimmerd, met een gegarandeerd resultaat.

Een voorbeeld van innovatie dat wel heel goed is aangeslagen is de piëzo-methodiek, die helpt om mensen weer te activeren, op het niveau dat de mensen om wie het gaat aankunnen. Je ziet daar allerlei zaken omheen ontstaan, en organisaties die het oppikken.

De Jeugd en Gezinsteams zijn ook een groot succes. Het is gelukt om met de hele regio én de stad te beginnen met een goede inhoudelijke visie, toen we de touwtjes in handen kregen vanuit het rijk. Wat we daarbij goede uitgangspunten gekozen: dichtbij organiseren, altijd sámen met de ouders én de kinderen (t/m het laatste gesprek aan toe voor er kinderen uit huis geplaatst worden), geen indicaties, met weinig administratie en veel vertrouwen in de professionals in de multidisciplinaire teams, die geen doorgeefluikje zijn zoals in zo veel andere gemeentes. Juist uitvoerende mensen dus in die teams. En aan dat uitvoeren komen ze steeds meer toe. De teams kunnen snel handelen, mensen hoeven niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen. Veel zelf-organisatie dus, met het credo doen wat nodig is – ook als er zware specialistische zorg nodig is, maar als het op een andere plek kan, binnen school of elders.

Dan de opvang van mensen die zich gedwongen zagen huis en haard te verlaten in hun land van herkomst– niet alleen de mensen die na een verschrikkelijke toch op een ochtend op onze drempel stonden. Maar ook voor statushouders, die al heel lang in NL zijn, daarbij haalt Leiden keurig de aantallen die het rijk van ons verlangt. En de vluchtelingen hebben in Leiden een heel warm welkom gekregen van de honderden vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Iets waar we heel trots op kunnen zijn.

DZB heeft het weer uitstekend gedaan, waarvoor onze complimenten. Wij weten nog heel goed wat een zorgenkindje DZB was. Nu is het een modern en flexibel bedrijf gericht op samenwerking en innovatie. Waar mogelijk binnen de regels die vanuit de landelijke wetgeving ons zijn opgelegd, wordt er maatwerk geboden. Door dit maatwerk is het nog niet nodig gebleken om het instrument van ‘verplichte tegenprestatie’ in te zetten, en dat is een goede zaak.

Kortheidshalve noem ik alleen nog een paar onderwerpen waar het goed is gegaan: de bereikbaarheid van Leiden, ook voor fietsers, het beheer van de openbare ruimte, aandacht, geld en samenwerking op het gebeid van duurzaamheid en biodiversiteit en de veiligheid in Leiden.

Dan nog wat zaken waar we minder tevreden over zijn.

Een misser, wat ons betreft, was het invoeren van grofvuiltarief. De SP heeft veel klachten en foto’s binnen gekregen van grofvuil dat op allerlei plekken wordt gedumpt, met name bij vuilcontainers. Wij denken dat we dit toch echt anders moet, en dat het geen kwestie is van ‘gewenning’.

Dan de prestatie-afspraken en de uitwerking daarvan, die is niet helemaal zoals we willen. De jaarlijkse herziening van die afspraken waar we destijds om hebben gevraagd is er nog niet gekomen. Wij denken dat er extra afspraken nodig zijn, over het opknappen van de Kooi, of extra ondersteuning van huurders met een laag inkomen bijvoorbeeld. Sommige woningbouwcorporaties stribbelen daarbij tegen, de Sleutels noemt bijvoorbeeld dat ze te weinig geld zouden hebben. Nu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs op haar website gepubliceerd hoe veel geld de corporaties in NL nog los kunnen maken, bovenop de investeringscapaciteit die al gereserveerd staat voor de plannen die al bekend zijn. Voor de Sleutels is dat 71 miljoen euro. 71 miljoen. We zullen deze gegevens ook bekend maken op onze eigen website, zodat iedereen dat kan controleren.

Waar we ook niet blij mee zijn zijn de hoge kosten voor de Pieterskerk en de Lakenhal. Natuurlijk, belangrijke instituten, maar het percentage van het budget dat daar naartoe gaat vinden we wel erg hoog.

En tot slotte over de jaarrekening en de bestuursrapportage het volgende: Deze laatste laat toch weer enorme verschillen zien met de begroting, dat moet echt beter. We denken dat de commissie van de rekeningen de aangewezen plek is om dat te doen. En bij de jaarrekening zien we jaar in, jaar uit toch weer dezelfde zaken terugkomen die niet goed gaan. Met name aanbestedingen, waar het ook gaat om grote bedragen. Het is wat ons betreft nu toch echt wel tijd om daar meer energie in te gaan steken. Ik wil nog wel graag afsluiten met een positieve noot. We hebben zonet gehoord dat de gemeente Leiden als een van de weinige gemeenten in NL een positieve verklaring heeft gekregen van de accountants. Dat is echt een hele prestatie!

U bent hier