h

Schriftelijke vragen SP over opleggen kortingen aan bijstandsgerechtigden

8 juli 2016

Schriftelijke vragen SP over opleggen kortingen aan bijstandsgerechtigden

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het opleggen van kortingen op de bijstand en bijzondere bijstand aan bijstandsgerechtigden

Ruim anderhalf jaar na de invoering van de participatiewet wil de fractie van de SP graag weten hoe het gaat met de opleggingen van kortingen bij bijstandgerechtigen.

De SP wil daarom op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde de volgende vragen stellen.

1. Hoeveel kortingen zijn er vanaf de invoering van de Participatiewet opgelegd aan cliënten met een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand?

2. Kunt u dit uitsplitsen in de duur, het aantal procenten in kortingen en daarbij de redenen voor de kortingen?

3. Is iedere cliënt ook gehoord voordat de korting werd opgelegd, zoals bedoeld in artikel 3 van de Afstemmingsverorening Participatiewet 2015?

4. Is er, zoals bedoeld in artikel 4, ook wel eens afgezien van de verlagingen en wat waren hier de redenen voor?

5. Kunt u aangeven of er ook kortingen zijn opgelegd voor ernstige gedragingen? Zo ja, wat voor gedragingen waren dit?

6. Worden er ook kortingen opgelegd die hoger zijn dan 100%?

Zo ja, hoe wordt dit dan berekend?

Voor meer informatie: raadslid Alexandra van den Berg, telnr 06 25122322, of e-mail volkstuintje44@gmail.com

U bent hier