h

Extra vragen SP rond opleggen kortingen bijstandsgerechtigden en bijzondere bijstand

22 september 2016

Extra vragen SP rond opleggen kortingen bijstandsgerechtigden en bijzondere bijstand

De SP Leiden heeft met verbazing de antwoorden vernomen van het College van B&W inzake de vragen over de opgelegde kortingen bij bijstandsgerechtigden. Het aantal is erg hoog, en de SP wil er wat gerichter en dieper op ingaan.

De SP stelt dan ook op basis van artikel 45 van het reglement van orde de volgende vervolgvragen aan het College van B&W:

1) Er zijn tot en met juni 2016 224 kortingen opgelegd.

a) Hoe veel bijstandsgerechtigden zijn er in totaal in Leiden en aan hoeveel procent hiervan is een strafkorting opgelegd?

b) Hoe veel bezwaren zijn hierover binnengekomen bij Commissie Beroep en Bezwaar?

c) Hoe veel hiervan zijn er gegrondverklaard ?

d) Hoe veel zijn er teruggedraaid?

2) Hoeveel cliënten die een korting opgelegd hebben gekregen hebben een gezin met kinderen onder de 18 jaar? Wordt er rekening gehouden met het feit dat er kinderen bij betrokken zijn?

3) Door wie worden de kortingen opgelegd?

4) Is een vier­ogenprincipe hierover afgesproken?

5) Wat zijn de redenen waarom niet iedereen gebruik maakt van hoor en wederhoor?

6) De meeste kortingen hadden te maken met de arbeidsrelatie van de bijstandsgerechtigden. Zijn er ook cliënten gekort om redenen die niet met arbeid of werk te maken hebben? Wat waren hier de redenen precies van?

7) Bij het antwoord op vraag 4 van de vorige set door de SP ingediende vragen: welke omstandigheden hadden een matiging van de maatregel als gevolg?

8) Hoeveel cliënten uit de P­articipatiewet hebben met een probleem aangeklopt bij een van de wijkteams? Wat waren de redenen dat de cliënten daar aanklopten?

9) Wat verstaat men onder niet of onvoldoende meewerken aan arbeidsverplichting (antwoord vraag 2 vorige vragen)?

10) Wat voor maatregelen neemt het college in het vervolg om dit hoge aantal personen die de kortingen kregen tegen te gaan?

11) Worden de 100%-maatregelen allemaal opgesplitst in drie maanden, dus 33,3% per maand, conform de aangenomen motie M140106/2? Dit ter voorkoming dat cliënten, vooral met kinderen, onder de armoedegrens raken en bovendien hierdoor nog moeilijker aan hun re­ïntegratie kunnen werken.

12) Over afwijzingen van uitkeringen:
a) Hoe veel afwijzingen van bijstand zijn er sinds de invoering van de P­articipatiewet geweest en wat waren hiervoor de redenen?

b) Hoe veel bezwaren zijn hierover binnengekomen bij de Commissie Beroep en Bezwaar?

c) Hoe veel hiervan zijn er gegrondverklaard?

13) Over stopzettingen van uitkeringen:

a) Bij hoe veel bijstandsgerechtigden is sinds de invoering van de P­articipatiewet de bijstand stopgezet?

b) Hoe lang duurden deze stopzettingen?

c) Wat waren precies de redenen hiervoor?

d) Hoeveel hiervan zijn er weer opgeschort?

e) Bij hoeveel stopzettingen waren kinderen betrokken in het gezin?

f) Wordt er wel rekening gehouden met het feit dat er kinderen bij betrokken zijn?

g) De SP ziet een stopzetting van een uitkering als een verkapte 100% maatregel die in 1 keer echt 100% is. Hierdoor kunnen mensen gigantisch in de problemen komen, zowel financieel, geestelijk als fysiek. Hoe ziet het college dit?

 

Meer informatie bij Alexandra van den Berg, telefoon 06-25122322, e-mail volkstuintje44@gmail.com.

U bent hier