h

Begroting 2017 (1)

11 oktober 2016

Begroting 2017 (1)

De raad sprak op 11 oktober over de begroting voor 2017. Dit deel van de bespreking was de algemene beschouwingen, later wordt de begroting meer in detail bespraken. Een aantal hoofdpunten uit de begroting zijn de transformatie op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, duurzaamheid en biodiversiteit en wijkgericht werken. SP-fractievoorzitter Julian van der Kraats: "De SP herkent zich goed in deze begroting. We zijn blij dat we zorg en welzijn volgens de menselijke maat vorm kunnen geven. Ook op allerlei andere plekken is de menselijke maat leidend". Lees hieronder de speech die Julian van der Kraats hield in de raad. 

Voorzitter, de gemeente wordt door het rijk nog altijd steeds verder afgeknepen. De decentralisaties gaan gepaard met flinke bezuinigingen, die er de afgelopen jaren behoorlijk in hebben gehakt en de komende jaren ook nog voor behoorlijke uitdagingen zorgen – het afgelopen jaar en komend jaar bijvoorbeeld in de jeugdzorg. In Leiden weten we daar tot nu toe naar omstandigheden nog goed het hoofd aan te bieden. Onder andere omdat we genoeg geld opzij hebben kunnen zetten voor de overgang. En dat we dat geld hebben komt op zijn beurt vooral omdat de onderlinge samenwerking veel beter is, in de raad, in het college en in de ambtenarij. Maar ook de samenwerking met andere partners en met de inwoners van de stad. Daardoor wordt er veel minder geld verspild aan slechte projecten en komen er veel meer goede projecten van de grond.

Wat het bijzondere is aan al deze vormen van samenwerking, is dat er vaak tegelijk kleinschaliger gewerkt wordt, maar groter gedacht. Kleinschaliger, op het niveau van de cliënt, het gezin, de straat of de wijk. En groter, omdat vaker de samenhang gezien wordt tussen allerlei zaken en dat op basis daarvan nieuwe samenwerkingen worden vormgegeven. Waar vroeger de verschillende beleidsterreinen echt los van elkaar stonden, wordt steeds meer de samenwerking gezocht. De SP is daar erg blij om.

Voorzitter, ondanks alle bezuinigingen, dit jaar is er voor het eerst in jaren toch ook weer eens goed financieel nieuws vanuit het rijk: de uitkering wordt onverwachts hoger, en we hebben dus meer geld dan waarvoor we plannen hebben gemaakt. De SP denkt wel dat we ons niet rijk moeten rekenen. Bij de volgende circulaire kan het weer anders zijn. Zeker als er straks weer landelijke verkiezingen zijn geweest, en we niet in een periode in aanloop naar verkiezingen zitten. Wij zullen dus maar in beperkte mate voorstellen doen en voorstellen steunen om dit bedrag ook in te zetten voor de doelen die we onszelf hebben gesteld. We kijken uit naar de discussies in de vakcommissies hier over.

Dan de inhoud van de begroting. Sluit die aan bij de kaderbrief? Allereerst zijn we heel blij dat er nu ruimte is om wensen van de raad die o.a. in moties waren vervat nu uit te voeren. Het stoppen met de nullijn op subsidies is voor de SP de belangrijkste, daarnaast het terugdraaien van de bezuiniging op handhaving in de openbare ruimte, en het weer afschaffen van het tarief op grofvuil, zoals aangekondigd in de brief van gisteren. Dat laatste was dan wel geen expliciete oproep van de raad, maar impliciet was hij wel duidelijk genoeg.

Verschillende zaken uit de kaderbrief zijn nu concreter gemaakt. Het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord is opgenomen, en ondersteuning voor culturele organisaties die bezig zijn met de stad, zoals PS theater en het RAP. De verbinding tussen wonen en zorg krijgt meer vorm. En, en dat is voor de SP een hele belangrijke, Duurzaamheid is nu een speciaal programma, waarin we meer in detail de vorderingen kunnen volgen. Duurzaamheid en biodiversiteit hebben in het beleid voor Leiden echt een belangrijke plek gekregen. We merken ook dat de wens om van Leiden een duurzame stad te maken heel breed leeft in de stad, én in de raad. Wij zijn heel erg benieuwd wat dat voor bijzondere en innovatieve resultaten op gaat leveren. Het zou fantastisch zijn als Leiden als voorbeeld kan dienen voor andere steden in Nederland en daarbuiten.

Er zijn een aantal zaken waar we aan moeten werken het komende jaar. De sportplannen, voetbal vitaal en de ijshal onder andere. Wel projecten waar we ons enigszins zorgen over maken, zeker gezien de moeite die onze organisatie heft gehad om de kosten van de lakenhal juist te begroten. Het singelpark en de vele duurzaamheidsprojecten. De verkeersprojecten, meer ruimte voor openbaar vervoer en de fiets, en grote projecten om autoverkeer om de binnenstad heen te geleiden. En, natuurlijk ook allerlei al dan niet experimentele projecten op het gebied van zorg en welzijn. Een aantal organisaties gaat bijvoorbeeld verder met de Piëzo-methodiek, die mensen helpt zichzelf te ontwikkelen. En wat bijzonder is: binnen deze projecten staat samenwerking altijd centraal. We zijn echt bezig met een transformatie! Rollen veranderen en de gemeente is goed bezig daar zijn weg in te vinden.

Een aantal zaken komt ook af in 2017. Zelden werd er zo veel gerealiseerd in een jaar, althans voor zover ik me van de afgelopen 10 jaar kan herinneren.

Voorzitter, samenwerken en innoveren zijn duidelijk nog steeds de thema’s of Leitmotieven waarmee gewerkt wordt. Daar herkennen wij ons in, en het past goed bij Leiden.

U bent hier