h

Ontwikkeling Humanitiescampus: raadsbehandeling

12 juli 2017

Ontwikkeling Humanitiescampus: raadsbehandeling

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft de SP gepleit om een ander proces te volgen waar het gaat om de ontwikkeling die de universiteit wenst voor het Witte Singel – Doelencomplex. De oproep van de SP aan het college en de raad om te streven naar een ontwikkeling van de universiteit waarbij de 58 woningen van het Doelencomplex kunnen blijven is niet gesteund door D66, VVD, PvdA, GL, CDA, Leefbaar Leiden.

Deze meerderheid van de raad neemt een voorschot op sloop van deze woningen, omdat zij vinden dat de belangen van de universiteit zwaarder wegen dan het belang van Leidse inwoners. Alleen de SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie stemden tegen het procesvoorstel. Lees hier de inbreng van de SP tijdens de raadsvergadering:

Voorzitter,
De SP steunt de wens van de Universiteit Leiden om een nieuwe Humanities faculteit te bouwen aan de Witte Singel. De SP is er bovendien voorstander van dat de universiteit snel vertrouwen en zekerheid geboden wordt, zodat er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuw gebouw voor onderwijs en onderzoek wordt gerealiseerd op deze plek in de stad. De SP is ervan overtuigd dat een zorgvuldig en gelijkwaardig proces voor alle betrokkenen bijdraagt aan de snelle realisatie van de plannen van de universiteit en de gemeente voor dit gebied;

Van een zorgvuldig en gelijkwaardig proces is tot nu toe onder regie van de universiteit geen sprake. Om die reden heeft het proces ook nog niet geleid tot een door alle belanghebbenden gedragen stedenbouwkundig plan. De PvdA noemde het participatieproces tot nu toe ‘dramatisch’. De VVD gebruikte hiervoor de woorden ‘slecht’ en ‘ongelukkig’ en ook het CDA betreurt de slechtste start. De raadscommissie was vorige week vrijwel eensgezind: niet terugkijken naar hoe het proces beter had gekund. Onder regie van het college moet het proces met de universiteit, De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex beter gaan, liefst zonder juridische procedures. Daarbij zei de fractie van het CDA dat het belang van de universiteit prevaleert boven alle andere belangen en dat de universiteit vertrouwen nodig heeft om de geplande investering te kunnen doen, daarbij gesteund door D66;

Voorzitter,
Inmiddels zijn we een week verder. Tegen het college en mijn mede raadsleden zeg ik: ‘bezint eer gij begint’ en maak niet dezelfde fout als de universiteit al eerder heeft gemaakt. Anders komt u nog eens van een koude kermis thuis en daar is niemand bij gebaad. Niet de stad, niet de universiteit en ook zeker niet de betrokken wijkverenigingen, De Sleutels, de huurdersbelangenverenigingen en de bewoners van het Doelencomplex.

Blijft de gemeenteraad en ook het college volharden in het voorstel zoals het er nu ligt, dan zal er ook onder regie van de gemeente geen goed en gedragen resultaat tot stand worden gebracht. Ik zeg u, sla een andere weg in. Anders wachten slechts juridische procedures tussen gemeente, de woningbouwvereniging en de huurdersbelangenverenigingen. In plaats van te kiezen voor de redelijkheid van samenwerking en vertrouwen wordt het dan de hakken in het zand en strijd.

Voorzitter,
De SP wil niet dit pad op en stelt een alternatieve weg voor: Kijk nog eens heel goed naar de ambities van de universiteit en keer het uitgangspunt voor het proces om. Onderzoek samen met alle betrokken partijen of realisatie van een nieuw gebouw voor onderwijs en onderzoek gerealiseerd kan worden, zonder sloop van de bestaande 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex. De oproep aan allen: doe nog eens een stapje terug, om vervolgens zonder tijdrovende en negatieve juridische procedures een goed plan zonder vertraging te realiseren in de stad.

DAARVOOR DIENT DE SP EEN AMENDEMENT IN.

Dan voorzitter,
Het college stelt voor om de erfpachtpachtovereenkomst met De Sleutels op  te zeggen, voor de grond onder de woningen van het Doelencomplex. Voor sloop van de woningen is dan niet langer overeenstemming nodig tussen De Sleutels en de universiteit, maar slechts ‘individueel maatwerk’ van de gemeente voor de bewoners. Dit voorstel is enorm slecht gevallen bij zowel De Sleutels, de huurdersverenigingen en de bewoners van het Doelencomplex. Het zet de samenwerking voor deze ontwikkeling en in het kader van de prestatieafspraken nu en op de langere termijn onder druk. Het huurrecht wordt niet omzeild, zegt het college. Wat is dan wel het doel van dit voorstel? Ook hier een alternatief voorstel vanuit de SP. Even simpel als doeltreffend: ga uit van samenwerking en vertrouwen, maak met alle betrokken partijen een nieuwe start. Handhaaf het oorspronkelijke besluitpunt, namelijk ‘alleen tot sloop van het Doelencomplex te besluiten dan nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen De Sleutels en de Universiteit en nadat tijdig de sociale huurwoningen in het centrum van de stad zijn gecompenseerd.

DAARVOOR DIENT DE SP EEN AMENDEMENT IN.

Voorzitter,
Vanzelfsprekend vindt de SP dat de bewoners van het Doelencomplex nooit  de dupe mogen worden van de ambities van de universiteit. De huidige vervolgaanpak die het college voorstelt sorteert voor op het slopen van de woningen in het Doelencomplex. De SP vindt dat zoals gezegd geen goed uitgangspunt. Maar als de bewoners van het Doelencomplex niet anders kunnen dan een andere woning te accepteren, dan dient die alternatieve sociale huurwoningen in alle opzichten ten minste gelijkwaardig te zijn aan de woning waarin zij nu wonen, qua ruimte, inhoud, type, ligging, huurprijs enz.  In geval van sloop en nieuwbouw is een harde voorwaarde voor de SP, dat wanneer het stedenbouwkundigplan aan de raad wordt voorgelegd voor besluitvorming, tegelijkertijd het alternatieve woningaanbod voor de huidige bewoners volledig is uitgewerkt en er op dat moment geen sprake meer is  van onzekerheid bij huidige bewoners. GRAAG EEN TOEZEGGING VAN DE WETHOUDER.

Ik rond af:
Geachte mede raadsleden, denkt u alstublieft nog een keer goed na, voordat u dit raadsvoorstel steunt!

Meer informatie bij Han Dirks, 06 28738588.

U bent hier