h

SP stelt vragen over Haarlemmertrekvaart

24 juli 2017

SP stelt vragen over Haarlemmertrekvaart

In het Leidsch Dagblad van vrijdag 30 juni 2017 wordt melding gemaakt van het feit dat de firma Padox Beheer een zienswijze heeft ingediend t.a.v. het bestemmingsplan voor de brug naar de Oegstgeestse wijk Poelgeest.
In het artikel wordt melding gemaakt van het feit dat (de eigenaar van) het bedrijf als eigenaar van de Haarlemmertrekvaart een belangrijke partij is bij de planontwikkeling, omdat de nieuwe oeververbindingen over het water van genoemde eigenaar gaat.
Volgens het artikel zou de eigenaar op zoek zijn naar een oplossing met de gemeente waarbij een financiële compensatie, grondruil, grondverkoop of grondhuur genoemd worden als mogelijkheden.

De SP stelt de volgende vragen aan het college:

1 Klopt het dat het Leidse college van B&W in 2005 het Oegstgeestse gedeelte van de Haarlemmertrekvaart voor één euro verkocht heeft aan de huidige eigenaar?

2a Was het een collegebevoegdheid om het Oegstgeestergedeelte voor een euro te verkopen?
2b Waarom heeft het college deze verkoop gedaan?
2c Heeft het college destijds de waarde van het te verkopen gedeelte van de
Haarlemmertrekvaart laten taxeren? Zo ja, wat was de geschatte waarde, zo nee, waarom niet?
2d Hoe kan het dat het Oegstgeester gedeelte van de Haarlemmertrekvaart (publiek eigendom) verkocht kon worden aan een particulier zonder dat daarvoor de waarde betaald werd van wat het waard was?

3a Is het college van B&W op de hoogte van het feit dat na de verkoop de huidige eigenaar er veel geld mee heeft verdiend? “Hij verhoogde de huurprijzen van de ligplaatsen voor de pleziervaart en verkocht de ligplaatsen van de woonboten voor bedragen van 60.000 euro tot meer dan 100.000 euro per ligplaats”. (Bron: Landelijke Woonboten Organisatie).
3b Na rondvraag bij alle betrokkenen die destijds geld hebben moeten betalen om gebruik te kunnen blijven maken van het door de gemeente Leiden verkochte water en walkanten, komt het totaal verdiende bedrag op zo’n 3 miljoen euro.
Wat vindt het college ervan dat datgeen wat voor 1 euro verkocht is, gebruikt is om zoveel geld te verdienen?

4a Zijn er destijds bij de verkoop contractuele verplichtingen aangegaan over het onderhoud van de walkanten en de bruggen (Vissersbrug en Poelgeestbrug) met de koper?
4b Zijn deze verplichtingen nagekomen?
4c Heeft het college maatregelen genomen t.a.v. het niet nakomen van de contractueel overeengekomen verplichtingen? Zo ja wat dan, en met welk resultaat, zo nee waarom niet?
4d Wie heeft uiteindelijk betaald voor het onderhoud?
4e zijn er in het contract bepalingen opgenomen die gebruik van het verkochte door de gemeente Leiden of Oegstgeest mogelijk maken?
4f kan het college het verkoopcontract ter inzage aan de raad beschikbaar stellen?

5a Is het college bekend met het feit dat de voormalig burgemeester van Oegstgeest, Els Timmers-van Klink, in 2011 in opspraak is geraakt door mee te praten over de grondaankoop? Timmers was persoonlijk bevriend met de projectontwikkelaar. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten in opdracht van de gemeenteraad van Oegstgeest.
5b Kan het college navraag doen bij de gemeente Oegstgeest om dit BING rapport (vertrouwelijk) ter inzage te geven aan de Leidse gemeenteraad?

6 Hoe kijkt het college nu terug op de verkoop? Is er bestuurlijk juist gehandeld?

7a Is het Leidse college van plan om nog meer geld te gaan geven aan de koper van de Haarlemmertrekvaart?
7b Hoe denkt het college dit probleem op te lossen?
7c Heeft de Leidse gemeenteraad hier nog iets over te zeggen?

8 Hoeveel geld is er gereserveerd voor het aanleggen van de brug?

9 Wat zijn de totale geschatte kosten om de brug aan te leggen? Hoeveel bedraagt het Leidse deel?

10 Wat is de motivatie van het Leidse college om belastinggeld van de Leidse burgers te gebruiken om een brug te bouwen om een wijk van een andere gemeente te ontsluiten?

Voor meer informatie: Julian vd Kraats, tel 0615042822 en Antoine Theeuwen, 071 5215130

U bent hier