h

SP: verkamering niet alleen een Leids probleem

12 juli 2017

SP: verkamering niet alleen een Leids probleem

De Leidse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het ombouwen van reguliere woningen naar meerdere kamers leidt in de praktijk tot problemen voor omwonenden. Niet alleen in Leiden, maar ook in andere studentensteden worden regels gesteld om de overlast als gevolg van verkamerde panden aan te pakken. Sommige steden gaan daarin verder dan Leiden.

De Leidse SP wil dat het college het initiatief neemt om met onder meer Amsterdam, Utrecht, Groningen, Enschede en Nijmegen in overleg te gaan en te bezien welke maatregelen het meest effectief zijn om overlast van verkamering tegen te gaan. SP-raadslid Han Dirks: ‘Verkamering is niet de oplossing om kamernood onder studenten op te lossen. Het leidt in de praktijk tot problemen en alleen pandjesbazen worden er beter van.’

In 2017 heeft Leiden strengere eisen gesteld om in aanmerking te komen voor een vergunning waarmee regeliere woningen omgebouwd kunnen worden tot afzonderlijke kamers. Dat is een stap in de goede richting, maar gaat wat de SP betreft nog niet ver genoeg. De overlast van verkamering voor omwonenden is niet alleen een Leids probleem, maar speelt in meerdere studentensteden. De SP wil daarom dat het college in gesprek gaat met deze steden om kennis en ervaring uit te wisselen in de zoektocht naar een manier om de bestaande problemen te verkleinen.

Schriftelijke vragen SP Leiden Aanpakken overlast verkamering door studentensteden

Op 10 juli jl. is in de Volkskrant een artikel gepubliceerd met de titel: ‘Studentensteden willen overlast door ‘verkamering’ straten aanpakken.’

Het artikel meldt dat er in Enschede een maximum percentage panden per straat of buurt is vastgelegd dat mag worden verkamerd, waarbij tevens ten minste 2 reguliere woningen gelegen dienen te zijn tussen panden die verkamerd zijn. Tevens wordt aangegeven dat er in Nijmegen ’s nachts extra toezichthouders worden ingezet om de overlast als gevolg van verkamering te beperken. Daarnaast wordt benoemd dat Amsterdam en Utrecht al langer beleid hebben met betrekking tot verkamering en dat er in Groningen en Enschede proeven zijn gedaan met quota (medio 2006 en 2007).

Leiden heeft vooralsnog niet gekozen om quota vast te leggen voor het maximaal aantal te verkameren panden per straat of buurt. Tevens is tijdens de behandeling van het verkameringsvraagstuk in de gemeenteraad aangegeven dat specifiek ten aanzien van al verkamerde panden het moeilijk is om handhavend op te treden.

De Leidse SP wil de volgende vragen stellen aan het college van B&W.

1. Is het college bereid om het voortouw te nemen om te komen tot een overlegsituatie waarin ervaringen met verkameringsbeleid in diverse Nederlandse steden zoals Amsterdam, Utrecht, Enschede, Groningen, Delft en Nijmegen tussen steden onderling worden uitgewisseld en de samenwerking en kennisuitwisseling tussen steden rondom deze problematiek te versterken? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om de bevindingen die worden opgedaan met verschillende maatregelen die denkbaar zijn om overlast van verkamering te beperken in andere steden dan Leiden te volgen en de raad periodiek te informeren over de bevindingen die elders worden opgedaan met maatregelen om overlast van verkamering te beperken?

3. Is de inzet van patrouilles tijdens de nacht gericht op het beperken van overlast als gevolg van verkamering zoals in Nijmegen ook in Leiden denkbaar? Zo nee, waarom niet?

De LSVB wijst erop dat maatregelen om (overlast van) verkamering te beperken bij onvoldoende alternatieve woonruimte voor studenten kan leiden tot een toenemend aantal gevallen waarin sprake is van illegale onderhuur.

4. Is er zicht op het aantal gevallen waarin sprake is van illegale onderhuur van kamers en andere woonruimte in Leiden? Zo nee, hoe zou hierop zicht verkregen kunnen worden?

Han Dirks (SP): 06-28 73 85 88

U bent hier