h

Kindgericht armoedebeleid

18 september 2017

Kindgericht armoedebeleid

Geen enkel kind mag in armoede opgroeien! Kinderen die onder de armoedegrens leven kunnen hier niets aan doen, ze verdienen een eerlijke toekomst.

De SP strijdt al jaren voor het verminderen van armoede en Leiden is hierin nu een stapje dichterbij. We hebben het raadsvoorstel om tot een kindgericht armoedebeleid te komen, dat door het college van B&W in augustus aan de gemeenteraad werd voorgesteld, dan ook met open armen ontvangen.
In de raadsvergadering van 7 september jongstleden is dit voorstel raadsbreed aangenomen. In het plan wordt aangegeven hoe extra structurele subsidie vanuit het rijk wordt ingezet om armoede onder Leidse kinderen tegen te gaan.

De SP vindt het erg belangrijk dat gezinnen met een klein inkomen makkelijk toegang hebben tot de zogeheten kindregelingen, die ieder kind dezelfde kansen binnen sport, culturele en sociale activiteiten bieden. Leiden heeft binnen het minimabeleid al verschillende goede kindregelingen, maar het kan
natuurlijk altijd beter. Met de structurele bijdrage die we nu vanuit het Rijk krijgen kunnen we dit in Leiden ook daadwerkelijk gaan realiseren. Goede samenwerking en een integrale aanpak tussen voorschoolse voorzieningen, scholen, sportclubs en zorg- en welzijnsorganisaties zijn hiervoor de sleutel. Een ander belangrijk onderdeel bij het terugdringen van armoede onder kinderen is het instellen van een Raad van Kinderen, waarin kinderen actief meedenken over de aanpak en de regelingen om armoede aan te pakken. Sinds april zijn we in de raad aan het onderzoeken hoe zo'n Raad er uit moet komen te zien.
Het mogelijk maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen binnen een  wijkgerichte voorziening, waarin kinderen in een rustige omgeving kunnen leren, vindt de SP ook heel belangrijk. We kijken dan ook uit naar de uitkomsten van een pilotonderzoek, die in november bekend worden. Ook voor het zwemonderwijs komt er, dankzij een amendement dat mede ondertekend is door de SP, een onderzoek om te kijken hoe meer kinderen kunnen gaan leren zwemmen.

Tot slot heeft de SP onlangs een amendement van Groen Links om meer kinderen naar de tandarts te laten gaan van harte ondersteund en  medeondertekend. Het blijkt namelijk dat in Leiden 26,1% van de
kinderen onder de 18 jaar niet naar de tandarts gaan, omdat ouders vaak ook niet gaan of niet verzekerd zijn. Met het amendement moet bereikt worden dat het tandartsbezoek met 2% gaat stijgen.

Meer informatie bij Alexandra van den Berg, 06-25122322, e-mail volkstuintje44@gmail.com

U bent hier