h

SP stelt samen met andere partijen schriftelijke vragen over Beatrixstraat

26 september 2017

SP stelt samen met andere partijen schriftelijke vragen over Beatrixstraat

Op initiatief van de SP en ondersteund door de fracties van PvdA, D66, GroenLinks, CDA zijn vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het besluit van De Sleutels om de huurovereenkomsten met de ondernemers aan de Beatrixstraat op te zeggen. Inmiddels heeft ook de VVD te kennen gegeven de vragen te ondersteunen. De SP en de andere partijen hebben vragen over de onderbouwing van dit besluit en de positie van de betrokken winkeliers. Ook vragen de partijen zich af of het besluit in overeenstemming is met de Leidse visie op winkels en bedrijven en de (nog niet vastgestelde) wijkvisie voor de Prinsessenbuurt. SP-raadslid Han Dirks: "Hopelijk worden deze vragen snel door het college beantwoord".

 

De gestelde vragen zijn als volgt:

Schriftelijke vragen Beatrixstraat
van SP, PvdA, D66, GroenLinks, CDA en VVD

Leiden, 25 september 2017

Woningbouwvereniging De Sleutels heeft
als verhuurder van de bedrijfspanden aan de Beatrixstraat de
ondernemers die deze panden huren een brief gestuurd, gedateerd op 5
september 2017, waarin De Sleutels aangeeft dat het huurcontract per
eerstvolgende mogelijke datum zullen worden opgezegd. De Sleutels
wenst deze bedrijfspanden aan de Beatrixstraat om te bouwen naar
woonruimte.

Inhoud brief aan ondernemers
Beatrixstraat:
In de brief aan betrokken ondernemers wordt
verwezen naar een in opdracht van De Sleutels uitgevoerd onderzoek
door Strabo B.V. Dit onderzoek toont volgens De Sleutels aan dat ‘er
geen toekomstperspectief is voor de winkelpanden aan de
Beatrixstraat’. Verder wordt in deze brief van De Sleutels
aangegeven dat als gevolg van de ontwikkeling van het Kooiplein
ervoor zorgt dat ‘kleine winkelstraten, zoals de Beatrixstraat,
op termijn minder klanten krijgen en overbodig worden’. Tevens
geeft De Sleutels aan dat uit de Retailvisie Leidse regio 2025 zou
blijken dat ‘winkels in woonstraten niet meer gewenst zijn’ en
‘buurtbewoners overlast ervaren van de winkels door bezoekers
die rond blijven hangen en de vervuiling in de straat’.

Relevante gemeentelijke
kaders:
Leiden heeft een Retailvisie Leidse regio 2025
vastgesteld, waarin is vastgesteld dat de Beatrixstraat buiten de
detailhandelsstructuur 2025 valt. Tegelijkertijd is op p. 12 en 13
van dit document de volgende passage opgenomen: ‘De bovenstaande
gebieden zijn niet opgewassen tegen de andere winkelgebieden in de
Leidse regio en blijken na de kwantitatieve en kwalitatieve analyse
door RMC onvoldoende toegevoegde waarde te leveren aan de
detailhandelsstructuur 2025. De gemeenten sluiten natuurlijk geen
winkels en deze gebieden kunnen niet opgeheven worden, maar hebben
een toekomst nodig buiten retail. De gebieden dienen een perspectief
te krijgen. Dit is een taak voor alle stakeholders. Ten eerste voor
de eigenaren en gebruikers. De gemeente kan hierbij ondersteunen en
faciliteren. Hierbij is het van belang om te beseffen dat
verandering, transformatie van een gebied een organisch proces is,
wat jaren kan duren. In het actieplan wordt opgenomen dat gemeenten,
eigenaren en winkeliers samen een strategie gaan bepalen voor de
transformatie van de winkelgebieden die buiten de
detailhandelsstructuur vallen.’

Naast de Retailvisie van de gemeente
geldt het bestemmingsplan Leiden Noord als het ruimtelijke kader voor
de Beatrixstraat en tevens wordt vanaf medio april 2016 in opdracht
van de gemeente Leiden gewerkt aan een wijkvisie op de toekomst van
de Prinsessenbuurt. Besluitvorming t.a.v. deze wijkvisie dient nog
plaats te vinden in de gemeenteraad.

Rondvraag:
In antwoord op een
rondvraag over de ondernemingen aan de Beatrixstraat tijdens de
raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling van 21 september jl. heeft het
college aangegeven in gesprek te gaan met De Sleutels om te bezien of
de woningbouwvereniging haar besluit zorgvuldig heeft genomen.

Schriftelijke vragen:
Gelet
op het voorgaande wensen de fracties van SP, PvdA, D66, GroenLinks en
CDA op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde van de
Gemeenteraad de volgende vragen te stellen aan het college:

 

 1. Wat vindt het college van het
  gegeven dat de betrokken ondernemers geen enkel perspectief wordt geboden door de woningbouwvereniging De Sleutels en voorafgaand niet in het besluit tot huuropzegging zijn gekend? Graag toelichten.

 2. Kunt u inzicht geven in de uitkomsten van het onderzoek van Strabo B.V, zoals door De Sleutels genoemd in de brief aan de ondernemers? Zo nee, waarom niet?

 3. In hoeverre is gelet op dit onderzoek volgens het college de conclusie van De Sleutels gerechtvaardigd, dat er geen toekomstperspectief is voor de winkelpanden aan de Beatrixstraat?

 4. Is het college het met onderstaande partijen eens dat het winkelaanbod in de Beatrixstraat
  sociaal-maatschappelijk van belang is voor de Prinsessenbuurt en een wezenlijk andere functie vervult in de economie op wijkniveau dan het winkelaanbod aan het Kooiplein, zodat een sociaal maatschappelijke analyse wenselijk zou zijn bij het beoordelen van het besluit zoals door De Sleutels is genomen? Zo nee, waarom niet?

 5. Is het college ermee bekend dat de betrokken ondernemers aangeven financieel gezond te ondernemen aan de Beatrixstraat en dat zij geen teruggang zien in hun omzet, zodat zij graag hun bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten?

 6. Is het college ermee bekend dat de ondernemers in het verleden diverse voorstellen hebben gedaan aan De
  Sleutels om het aanzien van de Beatrixstraat en de door De Sleutels veronderstelde overlast aan te pakken, maar dat deze voorstellen stelselmatig van de hand zijn gewezen door de woningbouwvereniging?

 7. In hoeverre is het besluit van De Sleutels om de huur van de bedrijfspanden aan de Beatrixstraat op te zeggen vooraf afgestemd met de gemeente Leiden i.r.t. de wijkvisie
  voor de Prinsessenbuurt die nog voor besluitvorming aan de
  gemeenteraad wordt voorgelegd? En past het besluit van De Sleutels in deze wijkvisie? In hoeverre wordt de gemeenteraad in dit geval voor een voldongen feit geplaatst?

 8. In hoeverre is het besluit van De Sleutels in overeenstemming met de Retailvisie, gelet op de
  bovenstaande passage? Past het besluit van De Sleutels binnen dit kader, waarbij het uitgangspunt is dat de gemeente niet actief inzet op het opheffen van winkelgebieden zoals de Beatrixstraat? Graag toelichten.

 9. In hoeverre is er in het geval van de Beatrixstraat conform de Retailvisie sprake van samenwerking tussen de gemeente, eigenaar (De Sleutels) en winkeliers om een strategie te bepalen en toekomstperspectief te bieden voor de
  Beatrixstraat? Graag toelichten.

 10. Welke bestemming rust er conform het geldende bestemmingsplan op de betrokken winkelpanden aan de
  Beatrixstraat? Is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig voordat De Sleutels over zou kunnen gaan tot het ombouwen van deze panden tot woonruimte?

 11. Is het college alsnog bereid om in samenwerking met de ondernemers aan de Beatrixstraat en De Sleutels
  te zoeken naar alternatieven, waarin de bestaande huurcontracten niet worden opgezegd en de bedrijfsactiviteiten kunnen blijven voortbestaan? Zo nee, waarom niet?

 12. Indien De Sleutels toch volhardt in haar wens om de bestaande huurcontracten op te zeggen, is de
  gemeente dan bereid om te zoeken naar individueel maatwerk voor de betrokken ondernemers, zodat zij niet ongewenst werkloos zullen worden?

U bent hier