h

SP en PvdA: schriftelijke vragen na incident met geisers Valkenhorst

5 december 2017

SP en PvdA: schriftelijke vragen na incident met geisers Valkenhorst

Foto: Han Dirks

De Leidse fracties van SP en PvdA zijn geschrokken van het incident aan de Valkenhorst, waarbij bewoners zijn geëvacueerd vanwege een te hoge concentratie koolmonoxide in de woningen door oude geisers.

Beide fracties hopen dat het incident een wake up-call is en willen dat deze geisers zo snel mogelijk uit Leidse (corporatie)woningen verdwijnen om een veilige woning en woonomgeving voor alle Leidenaren te garanderen. SP en PvdA willen inzicht in het aantal van deze geisers dat zich nog in Leidse woningen bevindt en wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten of het terugdringen hiervan wordt beschouwd als een gemeentelijke taak.

De vragen die de SP samen met de PvdA heeft gesteld zijn deze:

Schriftelijke vragen fracties SP en PvdA: ‘Flat in Leiden ontruimd vanwege koolmonoxide’

5 december 2017
Bewoners van de Valkenhorst zijn in de nacht van 3 december j.l. opgeschrikt  door een hoge concentratie van koolmonoxide vanwege een kapotte geiser. Hierdoor zijn verschillende bewoners naar het ziekenhuis gebracht en is bovendien de ongerustheid onder de bewoners groot. Zowel TV West als de NOS hebben in hun berichtgeving aandacht besteedt aan het voorval.
Een veilig huis is voor alle inwoners van Leiden van groot belang vinden de PvdA en SP. Vandaar dat deze fracties al langer aandringen op een (versneld) vervangen van geisers die voor gevaar voor de bewoners kunnen leiden. Het incident aan de Valkenhorst onderstreept hiervan het belang en kan hopelijk als een wake up call voor alle betrokkenen gelden. Betrokken bewoners maken zich ongerust na deze gebeurtenis.

De vragen zijn:

  1. Bent u bekend met de artikelen ‘Flat in Leiden ontruimd vanwege koolmonoxide’ en ‘Flat in Leiden ontruimd na koolmonoxidevergiftiging, ze hebben geluk gehad’? ¹
  2. Hoeveel mogelijk onveilige geisers zijn op dit moment nog aanwezig in Leidse woningen? Graag een overzicht van het aantal woningen, waarin onderscheid wordt gemaakt naar corporatiewoningen, particuliere huurwoningen en koopwoningen?
  3. Is het college van mening dat zij een verantwoordelijkheid heeft bij het terugdringen van het aantal mogelijk onveilige geisers in Leidse woningen en beschouwt zij dit als een taak van de gemeente? Zo ja, hoe geeft het college invulling aan die verantwoordelijkheid en taak? Zo nee, waarom niet en welke partij is dan wel verantwoordelijk en waar kunnen bewoners terecht met het verzoek om een mogelijk gevaarlijke geiser in hun woning te vervangen, als het niet om hun eigen koopwoning gaat?
  4. Hoe kan het college eraan bijdragen het veiligheidsgevoel bij de bewoners wordt hersteld?
  5. Welke maatregelen worden hiervoor getroffen door de gemeente of andere betrokken organisaties?

Op 30 april 2015 is de motie Investeren in Thuis II aangenomen. In deze motie wordt opgeroepen om €750.000 van het duurzaamheidsfonds Investeren in Thuis in te zetten om versneld hoogrendementsketels in corporatiewoningen aan te leggen i.s.m. de Leidse woningbouwcorporaties. Aanvullend is hierbij aangegeven dat per installatie maximaal 50% van de
kosten kan worden gesubsidieerd tot een maximum van €2500 met als voorwaarde dat de huur hierdoor niet – of zeer weinig – wordt verhoogd.

  1. Hoeveel geisers zijn er vanuit dit fonds vervangen, waarbij de woonlasten niet omhoog zijn gegaan?
  2. Is er nog budget beschikbaar om de nog aanwezige, mogelijk gevaarlijke geisers in corporatiewoningen alsnog (versneld) te vervangen, uit dit duurzaamheidsfonds? Zo ja, hoeveel budget is er nog beschikbaar en is dit voldoende om alle nog aanwezige, mogelijk gevaarlijke geisers in corporatiewoningen alsnog (versneld) te vervangen voor hoogrendementsketels?
  3. Is het college bereid, om samen met woningcorporaties, een plan van aanpak te maken om waar dit nog niet het geval is in het Leidse corporatiebezit alle mogelijk gevaarlijke geisers binnen afzienbare tijd uit Leidse corporatiewoningen te krijgen in het belang van een veilige woning en woonomgeving? Zo ja, is het college ook bereid deze aanpak rondom het verwijderen van mogelijk onveilige geisers in het Leidse corporatiebezit te laten landen in de prestatieafspraken met corporaties voor 2018?

Namens de fracties van de SP en de PvdA,

Han Dirks (SP)
Abdelhaq Jermoumi (PvdA)

Zie ook dit filmpje met collega-raadslid Antoine Theeuwen op Unity TV.

Zie ook het artikel op Sleutelstad.

1 https://www.omroepwest.nl/nieuws/3556486/Flat-in- Leiden-ontruimd-vanwege-koolmonoxide en https://nos.nl/artikel/2205871-flat- in-leiden- ontruimd-na- koolmonoxidevergiftiging-ze- hebben-geluk-gehad.htm

U bent hier