h

Leiden gaat voor nascheiding afval en preventie

21 maart 2018

Leiden gaat voor nascheiding afval en preventie

Foto: SP

Op 15 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe afvalbeleid, ofwel Afvalbeleidskader 2018-2022. Het komt er op neer dat Leiden zich gaat richten op nascheiding van het restafval: plastic, metaal en drankverpakkingen (de zogeheten PMD) en zoveel mogelijk
stimuleert om papier, glas, klein chemisch afval en kleding bij de
bron te scheiden. Bij de laagbouw blijft groente- , fruit-
en tuinafval (gft) apart opgehaald worden.

De komende jaren gaat de gemeente Leiden voor:

  • Minder afval: de gemeente zet in op reductie van huishoudelijk afval door preventie en door inzet van afval als nuttige grondstof ten behoeve van de circulaire economie.
  • Minder zwerfafval: de gemeente zet in op reductie van zwerfafval door preventie en door het aanbieden van het (zwerf) afval op de juiste plek.
  • Meer hergebruik: de gemeente zet in op een forse reductie van het aandeel restafval door een betere afvalscheiding ter stimulering van hergebruik en nuttige toepassing van afvalfracties.

Raadslid Natalie Wanga: “Alleen de PvdD was het met de SP eens dat
ondernemers in de stad ( horeca, winkels) een crucialere rol hadden moeten
hebben in dit afvalbeleid. Er zijn immers al positieve contacten, ideeën en
uitwisselingen geweest hierover met Stichting Duurzaam Horeca Leiden.

Maar gelukkig heeft wethouder Paul Laudy vanuit de Duurzaamheidsagenda gewezen op verdere samenwerking met Stichting Duurzame Horeca Leiden.”
Samen met PvdD en Groenlinks kwam de SP met een motie die zowel door de wethouder als de voltallige raad werd omarmd.

In deze motie werd verzocht om een afvalpreventieplan te ontwikkelen waarin in elk geval de volgende onderwerpen terugkomen:

  • Maatregelen om burgers bewuster te maken van het belang van afvalpreventie en -scheiding (bijvoorbeeld via de 100-100-100-challenge);
  • Maatregelen om bekendheid van mogelijkheden voor afvalpreventie te vergroten (bijvoorbeeld door aan te haken bij relevante initiatieven zoals de twee Verpakkingsvrije Winkels in Leiden, de Plastic Soup Foundation of de Zero-Waste-beweging)
  • Concrete en meetbare doelen gericht op afvalpreventie en bewustwording op te stellen.

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel: Natalie Wanga, 06- 47 213123

U bent hier