h

Reactie op het coalitieakkoord

18 juni 2022

Reactie op het coalitieakkoord

Foto: SP

Deze week is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. Lees hier de reactie van SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen hierop.

"Voorzitter,

Allereerst wil ik namens de SP de formerende partijen feliciteren met het coalitieakkoord, opener akkoord met meer ruimte voor de raad, en het lijstje met financiële afspraken erbij. Dat stellen we op prijs en vinden we een poging om terug te keren naar een open bestuursstijl waar ook de oppositie aan mee kan doen en die uitnodiging neemt de SP graag aan.

Ook complimenten over het proces van informatie en formatie en hoe wij als SP daar in betrokken zijn. Dat was al veel beter dan vorige keer en niet alleen hebben we duidelijk onze input kunnen geven over de voorliggende beleidskeuzes maar ook over de manier waarop wij als politieke partijen dienen samen te werken met elkaar en vooral ook met de stad.

De SP heeft twee belangrijke punten als doelstelling meegegeven voor de komende periode aan de formateur,

allereerst over wonen: Daar hebben wij geadviseerd om in te zetten op het bouwen van huizen voor Leidse woningzoekenden en daarbij rekening te houden met alternatieve woonvormen en kwetsbare groepen. Ook het meer in positie brengen van woningbouwcoöperaties en het tegengaan van het uitponden van sociale huurwoningen is door de SP genoemd.

Als tweede punt hebben we als doelstelling meegegeven om de investeringen in het fysieke en economische domein meer in balans te brengen met de investeringen in het sociaal domein en om de ruimte die nog in de begroting zit te gebruiken om de taakstelling voor het sociaal domein mee op te vangen zodat er niet weer nieuwe bezuinigingen in het sociaal domein nodig zijn. Tenslotte hebben we gevraagd om het financiële hek om het sociale domein te laten vervallen zodat we als raad niet altijd voor de keuze gesteld worden dat tegenvallers in het sociaal domein ook binnen die portefeuille moeten worden opgelost, waarmee de ene steun voor kwetsbaren ten koste gaat aan de steun van andere kwetsbaren.

Voorzitter voor een groot gedeelte vinden wij onze inbreng terug in dit coalitieakkoord en daar zijn we blij mee. Enkel het hek om het sociaal domein wordt wel in stand gehouden en dat vinden we erg jammer. Graag hadden we de discussie over hoe we het geld in de gemeente besteden open gehouden zonder daarbij rekening te moeten houden met gesloten financiële systemen die het budgetrecht van de raad inperken. Wij zouden de coalitiepartijen ook willen vragen om wat meer uitleg te geven over de ambitie “verkennen vernieuwende aanpakken voor vergroten bestaanszekerheid”. Hoewel dit zeker positief in de oren klinkt vragen we ons af of we hier naar de wetenschap gaan kijken of andere gemeenten of dat we het gaan vragen aan mensen in de stad die in een moeilijke situatie zitten? Dat laatste lijkt ons namelijk van groot belang.

Voorzitter, naast de punten die de SP heeft ingebracht zien we ook belangrijke punten van andere oppositiepartijen terug in dit akkoord wat het draagvlak zeker zal vergroten. Belangrijke punten die nog ontbreken en die we zelf als Raad nog moeten invullen staan nog wel open. En dan bedoel ik dat er naast het beleidsakkoord ook nog sprake zou zijn van een bestuursakkoord waarin afspraken staan hoe we samen de stad besturen en een belangrijk element daarin “participatie” of te wel hoe we de stad ook mee laten doen in de vormgeving van gemeentelijk beleid en dan met name op het gebied van bouwprojecten.

Tenslotte heeft de SP nog twee aanvullingen op het beleid in de vorm van een motie. En ook dank hiervoor dat we daar als oppositie de mogelijkheid toe hebben. De SP stelt voor om beleid te maken voor woonwagenbewoners waar in 2018 al een beleidskader voor gemeenten is verschenen maar waar wij als gemeente Leiden nog geen beleid voor opgesteld hebben terwijl we toch het grootste aantal woonwagenbewoners in de regio hebben.

Ten tweede stellen we voor om beleid te maken voor woonbootbewoners, omdat dat ook een kleine maar belangrijke groep is binnen onze stad waar onlangs vanuit den haag beleid over is vastgesteld, namelijk om woonbootbewoners meer rechtszekerheid te geven ten aanzien van het huren van ligplaatsen, en ook daar hebben wij beleidsmatig nog niets over op papier staan. Wij leggen aan de Raad het idee voor om met beide groepen in gesprek te gaan en op aangeven van het college beleid op te stellen wat we in de Raad kunnen vaststellen.

Voorzitter tot zover, dank en nogmaals gefeliciteerd."

Reactie toevoegen

U bent hier