h

Collegepartijen kiezen voor escalatie, niet samenwerking; staking stadsbeheer dreigt

24 september 2009

Collegepartijen kiezen voor escalatie, niet samenwerking; staking stadsbeheer dreigt

De mogelijke privatisering van het beheer van de openbare ruimte lijkt te gaan leiden tot een grote puinhoop. Bij de raadsvergadering van vanavond riep de SP eerst het college van Burgemeester en Wethouders op om niet te kiezen voor verdere escalatie. Toen die geen gehoor gaven, vroeg de SP ook de raad om te kiezen voor samenwerking in plaats van conflict. De motie die de SP daarover indiende riep op tot het stoppen met de privatisering, en in plaats daarvan te gaan luisteren naar het personeel hoe het beter kan. Die motie haalde het niet, want de PvdA, de VVD, het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie stemden tegen. Daarmee is een staking van onder andere de vuilnismannen vrijwel onvermijdelijk geworden.

Alle seinen op rood

De SP herinnerde de aanwezigen eraan dat alle belangrijke betrokken partijen, behalve het college, tegen de plannen zijn:

 • de werknemers zien alleen maar bedreigingen en geen enkel perspectief op verbetering. De SP wees erop dat de privatisering nooit een succes kan worden als de mensen die het moeten doen niet in de plannen geloven.
 • de ondernemingsraad van de gemeente, die mede op basis van een onafhankelijk rapport geadviseerd heeft om eerst in samenwerking met het personeel orde op zaken te stellen binnen de dienst zelf, voor er over privatisering kan worden gesproken. Dat advies is volledig in de wind geslagen, en de ondernemingsraad heeft zich dan ook gedwongen gezien om deze zaak aanhangig te maken bij de ondernemingskamer. Een juridisch conflict dus, tussen de gemeente als werkgever en haar eigen ondernemingsraad.
 • onlangs werd ook nog eens bekend dat de Leiderdorpse ondernemingsraad negatief over de plannen adviseert en dat de Leiderdorpse gemeenteraad unaniem oproept om er vanaf te zien.
 • vandaag kwam daar nog bij dat bekend werd dat de bonden en het personeel aktie willen gaan voeren. Dat zal onder andere betekenen dat het huisvuil niet meer zal worden opgehaald.

Vakbond ABVAKABO heeft bekendgemaakt niet meer te willen onderhandelen met het college over een mogelijke privatisering. In plaats daarvan heeft de vakbond het college uitgenodigd voor een gesprek om de werkvloer in de gelegenheid te stellen de bedrijfsvoering op orde te brengen. Want de werknemers weten uitstekend hoe dat kan. De SP riep het college op om op die uitnodiging in te gaan, maar wethouder Steegh (GL) bleef stug vasthouden aan het privatiseringsplan.

De wethouder verschool zich daarbij achter de gemeenteraad, die “een duidelijke opdracht heeft gegeven”. De partijen op hun beurt die vóór de privatisering zijn, durfden afgezien van de ChristenUnie en GroenLinks niet in het openbaar te spreken.

Ook gemeenteraad kiest voor escalatie

Toen het college toch voor escalatie koos, diende de SP een motie in, waarmee de gemeenteraad een eind kon maken aan de dreigende puinhoop. Zie hieronder de tekst van de motie:


Onderwerp:NV Beheer Openbare Ruimte

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen dd 24 september 2009,

constaterende dat,

 • Er geen draagvlak bestaat op de werkvloer voor de plannen van het college
 • Er een negatief advies ligt van de ondernemingsraad over de oprichting van de NV BOR
 • De OR het advies geeft om eerst orde op zaken te stellen binnen de dienst stedelijk beheer
 • De vakbonden niet willen meewerken aan de totstandkoming van een sociaal plan maar de werkvloer de kans wil geven om de overeengekomen doelstellingen, efficiency en kostenreductie, in eigen beheer aan te pakken
 • Er een negatief advies ligt van de OR van Leiderdorp
 • Er een negatief advies ligt van de gemeenteraad van Leiderdorp

overwegende dat,

 • In het college-akkoord staat: “Goed en sociaal werkgeverschap is absoluut noodzakelijk om ingrijpende processen effectief en met draagvlak te realiseren”
 • In het actieprogramma van het raadsonderzoek “Leiden stad van ambities” staat dat samenwerking een belangrijk thema is
 • Conflict en escalatie de belangen van de Leidse burgers niet dient
 • Conflict en escalatie de doelstellingen van efficiency en kostenreductie ondermijnt

Verzoekt het college

 1. De gekozen oplossing om een NV Beheer Openbare Ruimte op te richten stop te zetten
 2. In overleg met de vakbonden en de werkvloer de doelstelling van de raad (efficiency en kostenbesparing) te realiseren
 3. Aan het advies van de Leidse ondernemingsraad gehoor te geven
 4. En de bevindingen terug te koppelen aan de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.

Antoine Theeuwen, SP

Deze motie werd mede-ondertekend door D66 en Leefbaar Leiden. Omdat de PvdA, de VVD, het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie tegen stemden, haalde de motie het niet. Daarmee verspeelde de raad haar laatste kans op een normale samenwerking.

Raad en college doen hun werk niet

De PvdA, VVD en CDA durfden niet eens te spreken tijdens de raadsvergadering. Ook op de verschillende websites zal het ongetwijfeld stil blijven. De PvdA was er eerder wel als de kippen bij om te rapporteren over het onderzoek naar de SP-fractievoorzitter. Die zou volgens de PvdA te betrokken zijn bij de werkvloer. PvdA-burgemeester Henri Lenferink voerde dat onderzoek uit, constateerde dat er formeel niks aan de hand was, maar sprak wel zijn “mening” uit dat het anders moet. Blijkbaar vindt de PvdA dat raadsleden vooral niet te veel op de werkvloer te vinden moeten zijn. Ook GroenLinks leek die mening toegedaan, de woordvoerder merkte op dat hij niet wist wat er precies aan de hand was op de werkvloer, want “dat staat niet in het Leidsch Dagblad”.

SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen sprak aan het eind van de discussie ook nog de aanwezige medewerkers van het stadsbeheer aan, die in grote getale op de publieke tribune zaten: “Uw ambtseed betekent niet alleen trouw aan het college, maar vooral aan de stad en de Leidenaren. Het college en de gemeenteraad doen duidelijk hun werk niet, maar u wel! En ik steun u daarbij.”

Meer informatie: Antoine Theeuwen, antoine.theeuwen@gmail.com, tel 071-5215130

U bent hier