h

Wijzigingsvoorstellen SP bij begroting 2011 (2)

10 november 2010

Wijzigingsvoorstellen SP bij begroting 2011 (2)

Vandaag is de tweede dag van drie dagen vergaderen over de begroting 2011. Op de eerste dag gaven de politieke partijen hun algemene visie. Vandaag werden alle wijzigingsvoorstellen gepresenteerd, in totaal 82. Bij afwezigheid van fractievoorzitter Antoine Theeuwen voerde vandaag raadslid Louk Rademaker het woord. Rademaker: "Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, maar de rekening mag niet neergelegd worden bij de burger, laat staan bij de zwakkeren in de samenleving". Lees hieronder het betoog van de SP.

raadslid Louk RademakerGeachte voorzitter,

In deze tweede termijn van de begrotingsbehandeling gaat het vooral om de wijzigingsvoorstellen, en omdat de tijd beperkt is zal ik in een hoog tempo door onze voorstellen heengaan.

Minimabeleid en rioolheffing
Het belangrijkste voorstel dat wij willen indienen, samen met de coalitiepartijen D66, VVD en CDA, en ook samen met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, is het terugdraaien van de verhoging van de rioolheffing en de bezuinigingen op het minimabeleid. Voor de SP zijn beide onderwerpen van wezenlijk belang: je legt de rekening van de crisis niet bij de burger, laat staan de zwakkeren in de samenleving. Daarbovenop is het voor de SP belangrijk dat met dit voorstel het beleidsakkoord weer hersteld wordt. De dekking, tot slot, is vooral te danken aan de PvdA als het gaat om de precario-risico’s. Het doet ons deugd dat wij in samenwerking met zowel coalitie- als oppositiepartijen dit amendement kunnen indienen. Omdat dit amendement slechts de dekking van 2011 regelt, hebben wij daarnaast twee moties die kortweg het college vragen alle financiële meevallers allereerst te gebruiken om de lastenverhoging en de bezuinigingen op het minimabeleid terug te draaien.

De overige 10 punten die de SP wil behandelen, zal ik in volgorde van programma doen.

1. Roemernorm
Ten eerste: de Roemernorm. Wij vinden dat de overheid niet meer dan 10% van haar salarislasten mag besteden aan de inhuur van externen. Deze zogeheten “Roemernorm” is unaniem aangenomen door de Tweede Kamer, en wij hopen hier in de Leidse raad op eenzelfde warme ontvangst.

3. Multiplier bij economie
Vervolgens door naar het programma Economie&Toerisme. Vreemd genoeg is dit het enige programma waar niet op bezuinigd gaat worden. Dat is niet te verantwoorden aan de burger: iedereen moet immers inleveren. En je moet zeker bezuinigen op uitgaven waar je relatief weinig voor terugkrijgt. Voor het BioSciencePark levert elke geïnvesteerde euro er weer 30 op. Uitgaven die niet zo’n ‘multiplier’ hebben mogen wat de SP betreft eruit. Daarom pleit de SP voor een taakstelling op Economie en Toerisme, van 368 duizend euro, dat is 10% van het totaal, te realiseren door te kijken naar de multiplier van een uitgave.

5. Natuur- en Milieueducatie
Verder heeft de SP grote moeite met de enorme bezuiniging op NME. Het loopt nu erg goed en er zijn goede plannen voor de toekomst. NME is gewoon belangrijk, zeker in een tijd dat sommige kinderen denken dat groente en vlees gemaakt worden in een fabriek. Maar als je het budget op termijn met ruim eenderde vermindert, wordt dat natuurlijk niets. De SP vindt een bezuiniging van 10% wél acceptabel, gezien de grootte van de bezuinigingen als geheel. Daarom een motie en een amendement, wederom samen met andere partijen, om daar wat aan te doen.

5. Vuilniscontainers
De voorgenome bezuiniging op wijkcontainers. Dat lijkt ons geen realistische bezuiniging, je kan niet zomaar in een jaar tijd 1000 wijkcontainers vervangen door heel veel minicontainers, en ook nog eens de middelen om ze op te halen aanpassen. Daarnaast lijkt het ons ook een onwenselijke bezuiniging, wij denken dat dit voorstel op heel weinig enthousiasme kan rekenen bij de mensen om wie het gaat.
En verder is het zo dat er nu al een onderzoek loopt naar het efficiënter maken van het stedelijk beheer, daar zal medio volgend jaar uit naar voren komen hoe we het echt beter kunnen doen. De SP stelt daarom voor om deze bezuiniging ongedaan te maken voor 2011. Wij verwachten dat medio 2011 wel duidelijk is hoe het in 2012 en verder goedkoper kan.

5. Motie buurtbudgetten
Dan de buurtbudgetten voor het verbeteren van het groen en de openbare ruimte. Het college stelt voor om deze budgetten tegelijk met de districtsraden af te schaffen. Hoewel de SP van mening is dat de districtsraden beter vervangen kunnen worden door een andere manier van directe communicatie tussen buurtbewoners en de gemeente, vinden wij niet dat de buurtbudgetten moeten verdwijnen – integendeel, buurtbudgetten zijn een hele effectieve manier om de openbare ruimte te verbeteren, een manier die ook nog als belangrijk voordeel heeft dat het de mensen in de buurten zelf zijn die aangeven wat er met het geld moet gebeuren. Wij dienen dan ook samen met een aantal andere partijen een motie in om die budgetten te behouden.

6. Trekvaartplein
Wat het Trekvaartplein betreft: in de begroting staat de vreemde tekst dat de Raad afgelopen juni een besluit heeft genomen over de Sociaal-Maatschappelijke Ondersteuning.
Dat is simpelweg niet waar.
We hadden eerlijk gezegd een erratum op dit punt verwacht, maar met dit technische amendement bereiken we hetzelfde. Er moet nog een besluit komen over de SMO Trekvaartplein, en dat gaan we volgend jaar doen.

8. Cultuur & School
Over naar onze motie over Cultuur en School. De SP vindt het belangrijk dat kinderen op Leidse basisscholen met cultuur in aanraking blijven komen. Er wordt door het college gewerkt aan een nieuwe Cultuurvisie. Wij zien graag het project Cultuur en School hierin opgenomen. Daarom roepen we het college op om dit programma door te laten gaan. Dekking is te vinden in een besparing op het evenementenbeleid van slechts 10%.

9. Raad & Daadwinkel
Dan een motie over de Raad&Daadwinkels. De SP wil dat de laagdrempelige dienstverlening overeind blijft en dat hulpvragen van inwoners in de wijk waar zij wonen beantwoord kunnen worden. Hiertoe roepen we het college dan ook op in onze motie.

9. Huisvestingssubsidies
Daarnaast komt de SP met een motie om de huisvestingssubsidies voor migrantenorganisaties zoals HTIB en de PVL te behouden. Het college wil de subsidies per 2012 intrekken. Echter: volgend jaar komt er nog de Sociale Structuurvisie. Bij die Sociale Structuurvisie moet, wat de SP betreft, weer de mogelijkheid komen om organisaties ook structurele subsisidie te geven.

9. Vrouwkindcentrum
Tot slot komen wij met een amendement om het Vrouw-Kind Centrum De Spiegeling voor Leiden in 2011 en de jaren erna te behouden. Over de dekking valt te discussiëren, maar vooralsnog kiest de SP een dekking uit de extra investering van het college in 'Schoon, heel en veilig.' We moeten straks maar even kijken met de andere partijen die het Vrouw-Kind Centrum ook willen behouden naar de beste dekking.

Meer informatie: Louk Rademaker, lrademaker@tomaatnet.nl, tel. 06-25563389

U bent hier