h

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

14 augustus 2020

Een terugblik: De Algemene Beschouwingen van juli

'Momenten van grote crisis zoals nu met het coronavirus kunnen een vernieuwd inzicht geven in wat belangrijk is in onze maatschappij.  Te lang heeft het individualisme de overhand gehad, de zogenaamde keuzevrijheid het gewonnen van solidariteit en is de marktwerking veel te ver doorgeschoten in tal van maatschappelijke sectoren.' Met deze woorden begon Antoine Theeuwen, fractievoorzitter van de SP Leiden, de inbreng van de SP voor de Algemene Beschouwingen.

De Algemene Beschouwingen zijn altijd een belangrijk moment. Net zoals in de Tweede Kamer is dit ook in Leiden een lange vergadering waar partijen hun idealen en plannen bespreken voor het aankomende jaar. Dit jaar was het anders dan normaal, vanwege Corona was alles nog digitaal, maar ook de voorstellen die bij de plannen horen, zullen pas na de zomervakantie worden ingediend in september. Desalniettemin was het in juli tijd om te laten zien wat de SP van plan was. Hieronder een aantal belangrijke onderdelen uit de speech van Antoine. De hele speech is onder aan in de bijlage te vinden:

De crisis heeft laten zien wie er belangrijk zijn in onze maatschappij, het belang van het maatschappelijk middenveld, de verpleegkundige, de vuilnisman, de medewerker bij de supermarkt, de marktkoopman. Allemaal mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen om voor ons te vechten of om ons te helpen in tijd van nood, terwijl het grootste gedeelte van de bevolking zich verschanst heeft om samen de situatie onder controle te brengen.

De economische en sociale gevolgen van deze crisis zijn groot. De economie heeft flinke schade opgelopen, werkeloosheid neemt toe. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt nu voor extra kwetsbaarheid en onzekerheid, in juni kwamen er in Nederland in een maand 74 duizend werkelozen bij. Vooral mensen die tijdelijke contracten hebben of die toch al relatief weinig verdienden blijken kwetsbaar. De SP vindt het dan ook onverstandig om op werk en inkomen bezuinigingscenario’s zoals op de bijzondere bijstand en het maatwerkbudget door te voeren.

Voor de SP is het duidelijk als we een keuze moeten maken dan is onze keuze altijd mensen eerst. Mensen voor infrastructurele projecten en stadsverfraaining. We willen dan ook fundamentele keuzes maken in waar we onze prioriteiten leggen als Leidse politiek en voor ons ligt die prioriteit bij het sociaal domein. Voorzitter, de SP weet dat de kosten continu oplopen en dat het Rijk achterblijft bij het verstrekken van het benodigde geld om gemeenten hun verplichtingen in deze op een goede manier te kunnen voldoen. We sluiten ons graag aan bij de oproep van Zoetermeer aan het kabinet voor meer geld. Heel Nederland komt in de problemen omdat er te weinig geld verstrekt wordt voor met name de WMO en de jeugdzorg. Dit is een probleem wat er al was voor de Coronacrisis maar nu alleen maar nijpender is geworden. 

De SP wil dan ook opnieuw de discussie voeren dat wij als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor de allerzwaksten in onze samenleving, ook als het Rijk weg kijkt mogen wij dat niet doen. We stellen het dan op prijs dat het college bereid is om extra geld uit te trekken voor het sociaal  domein maar wij willen extra bezuinigingen waarvan ook sprake is van tafel. We moeten af van de coalitieafspraak dat er een hek om het sociaal domein zou staan waardoor er geen geld vanuit andere portefeuilles gebruikt kan worden om bezuinigingen op het sociaal domein te voorkomen. Die afspraak is met een hele andere intentie gemaakt, namelijk om te voorkomen dat er geld zou wegvloeien uit het sociaal domein naar de algemene reserve maar pakt nu averechts uit.

Voordat ik afrond dan nog een ding. Over de woningbouwopgave. Volgens de SP ligt de sleutel van die uitdaging grotendeels in een regionale samenwerking en is dit niet alleen iets waar de gemeente Leiden alleen de problemen moet oplossen. Maar de SP maakt zich zorgen, de colleges en de politieke samenwerking in zowel Leiderdorp als in Oegstgeest zijn mislukt en dat duidt op instabiliteit en problemen in de bestuursstijl en samenwerking. Laten wij opnieuw de hand uitsteken naar onze randgemeenten om ze te helpen en om ze ook weer te betrekken in onze opgaven en uitdagingen.

Verder ziet de SP dat er steeds vaker sprake is van vastgoedeigenaren of vastgoedbeleggers die onze stad als nieuwe beleggingsmogelijkheid zien. En daarmee de beschikbare huizen in onze stad opkopen om er zelf beter en rijker van te worden. De SP wil dit een halt toe roepen en spreekt van harte steun uit voor het initiatief van de CU dat de koper ook de bewoner moet zijn. We zijn hier in de stad hopelijk niet bezig om vastgoed handelaren nog rijker te maken

U bent hier