h

Wat college doet bij Bar & Boos is bar en boos

13 januari 2009

Wat college doet bij Bar & Boos is bar en boos

Op 16 december 2008 heeft het college antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de SP-fractie over de beoordeling van het (bedrijfs)plan van aanpak van Cultureel Centrum Bar & Boos. Uit de antwoorden en informatie, die bij de SP in bezit is gekomen, blijkt dat het college zichzelf tegenspreekt, stukken achterhoudt en de raad verkeerd informeert. Reden voor raadslid Eva de Bakker om wederom kritische vragen te stellen.

“Op een aantal vragen heeft het college geen antwoord gegeven en dus stel ik ze opnieuw,”aldus De Bakker. “De antwoorden die wél zijn gegeven wekken verbazing en boosheid, omdat het college zichzelf tegenspreekt. Daaruit kun je concluderen dat het college niet de waarheid vertelt. Hoe het college handelt is bar en boos!”

Plan van aanpak Bar & Boos

Om tot de legalisering van Cultureel Centrum Bar & Boos, onderdeel van de Vrijplaats Koppenhinksteeg, te komen, moesten de vrijwilligers een (bedrijfs)plan van aanpak maken, die zij op tijd hebben ingeleverd. Dat zou getoetst worden door verschillende afdelingen van de gemeente in overleg met de betrokkenen, zo is vastgesteld in de Legaliseringsnotitie uit 2007. Dat is echter nooit gebeurd. Het college heeft een extern bureau hiervoor ingeschakeld.

Het college beweerde dat er binnen de gemeente geen beoordeling is geweest, maar uit antwoorden op schriftelijke vragen van het college zelf blijkt dat er weldegelijk een beoordeling is geweest. Ook uit brieven van de gemeente aan de vrijwilligers van de Vrijplaats blijkt dat er wél beoordelingen zijn geweest van het plan van aanpak binnen de gemeente.

Beoordeling door extern bureau

Het college is bewust van de eigen lijn afgeweken door een extern bureau, Van Spronsen en Partners Horeca-advies, in te schakelen. Volgens het college gebeurde dit uit het oogpunt van “zorgvuldigheid” en omdat Van Spronsen een “deskundige is op dit gebied”. Volgens De Bakker is er alle reden tot twijfel: “Van Spronsen heeft advies uitgebracht voor hotels en bowlingbanen, een Vrijplaats is echt wat anders. Bovendien staat op de site dat Van Spronsen een advies doet “op basis van gesprekken”. Er zijn echter nooit gesprekken geweest tussen de Bar & Boos en Van Spronsen.”

Op 2 mei 2008 stelt Van Spronsen in een concept-beoordeling, die openbaar is geworden dankzij vragen van de SP, dat er in het plan van aanpak “cruciale onderdelen ontbreken waardoor het niet mogelijk is de haalbaarheid te toetsen”. Binnen één week, zonder overleg met de Bar & Boos, verschijnt de definitieve beoordeling. “Hoe kan dat nu een zuivere beoordeling zijn, als de betrokken niet om de vermeende ontbrekende informatie is gevraagd,” vraagt De Bakker zich af. Bovendien is niet duidelijk waarom Van Spronsen net als de gemeente van de eigen lijn is afgeweken door niet met de betrokkenen te praten, zoals zij wel stelt op de eigen website. De SP vraagt dan ook aan het college of zij Van Spronsen heeft gevraagd geen contact op te nemen met Bar & Boos.

Het college stelt in haar antwoorden van 16 december 2008 dat de concept-beoordeling van Van Spronsen “slechts op enkele ondergeschikte punten is gewijzigd”. “Dat is niet waar, want de centrale conclusie is veranderd, zo blijkt uit de definitieve versie. Hoe kan men dat nu ondergeschikt noemen?” aldus De Bakker.

Het college en vooral de PvdA hebben de negatieve beoordeling van het (bedrijfs)plan van aanpak aangegrepen om van de legalisering af te zien, naast een vermeend financieel tekort.

Het achterhouden van stukken

Het college weigert de ambtelijke beoordelingen over het plan van aanpak openbaar te maken, ook al kunnen de namen van ambtenaren geanonimiseerd worden. Een verzoek op basis van Wob (wet openbaarheid bestuur) door de Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk is afgewezen en de vraag van de SP werd simpelweg niet beantwoord. De stukken zijn nu voor de tweede keer opgevraagd door de SP.

Al eerder weigerde het college stukken te geven bij een Wob-verzoek van de Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk. Op 19 december 2008 is het college op de vingers getikt door de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften, en moest zij voor kerst alsnog stukken openbaren.

Duister

“Het dossier Koppenhinksteeg wordt almaar duisterder,’zegt De Bakker. “Hoeveel debatten, acties, petities en schriftelijke vragen zijn er nog nodig om dit college tot inkeer te laten komen? Uit alles blijkt dat de politieke wil ontbreekt om de beloofde legalisering door te zetten. De collegepartijen verschuilen zich achter argumenten van het college die gestoeld zijn op verkeerde aannames, het niet volledig of zelfs verkeerd informeren van de gemeenteraad. Dat is niet alleen onzuiver, maar ook onfatsoenlijk. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd!”

Wat gebeurt er de komende weken?

Vandaag dient een spoedappèl bij de rechtbank in Den Haag. Daarin verzoekt de Vrijplaats het stopzetten van de legalisering ongedaan te maken. Lees op de site van de Vrijplaats hier meer over.

Op dinsdag 20 januari staat de Vrijplaats op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad, aangevraagd door de SP. Dit keer zal de SP kritisch zijn over de onderhandse verkoop van de panden aan de Koppenhinksteeg. De SP stelde hierover eerder vragen, maar is ontevreden over de antwoorden. In de laatste raadsvergadering stak de burgemeester een stokje voor de behandeling van het onderwerp, lees er hier meer over. Eva de Bakker zal op 16 januari hierover een persoonlijk gesprek hebben met de burgemeester. De SP zal het college op 20 januari vragen geen onomkeerbare stappen te zetten met de Koppenhinksteeg en wil de datum voor de geplande ontruiming op 1 maart 2009 van tafel hebben.

En nog meer…

Eerder deze week stelde de SP al vragen over de renovatiebegroting van de Koppenhinksteeg, waarin panden worden meegerekend die niet tot de Vrijplaats behoren. Bovendien weigerde het college aanvankelijk ook deze stukken in de openbaarheid te brengen. Volgens De Bakker sluit het web zich steeds verder rond het college als het gaat om de Koppenhinksteeg: “De legalisering had nooit gestopt mogen worden, zeker niet op basis van al deze fouten van het college.”

Download hier de nieuwste schriftelijke vragen.
Zie ook dit en dit eerdere artikel over het stopzetten van de legalisering van de Vrijplaats
Over de actie en het interpellatiedebat is hier meer informatie
Lees hier meer over de voorstellen van de SP over hoe het financiële tekort op te lossen is
Meer informatie bij Eva de Bakker: 06-14040592 of edebakker@sp.nl

U bent hier